مهار آتشسوزی در بیمارستان خیابان توانیر

Shargh - - حوادث -

میزان: آتشسوزی در قســمت انبار بیمارستانی در خیابــان توانیر با تلاش آتشنشــانان مهار شــد. وقتی مسئولان مرکز درمانی متوجه بروز آتشسوزی در قسمت انبار شدند، با سامانه 125 تماس گرفتند و درخواســت کمک کردند که ستاد فرماندهی سازمان آتشنشــانی تهران بیدرنگ آتشنشــانان ایســتگاه ‪43 ،108‬ و 11 را بــه همــراه گروه امــداد و نجات 18، خودرو حامل دســتگاههای تنفســی، تشــک نجات و خــودرو نردبان به خیابان توانیــر اعزام کرد. احمد صفری، معاون منطقه دو عملیات آتشنشانی تهران، دراینباره گفت: در قسمت زیرزمین یک مرکز درمانی که محل نگهداری تجهیزات پزشکی بود، آتشسوزی رخ داده و شعلههای آتش در حال سرایت به طبقات بالایی بود. وی در ادامه گفت: نیروهای آتشنشــانی به سرعت پس از قطع جریان برق و گاز و ایمنسازی کامل محل حادثه، با بهکارگیری دستگاههای تنفسی و تجهیزات خاموشکننده خود را به کانون آتشسوزی رســاندند و از چندین سمت مشغول مهار شعلههای ســرکش آتش شــدند. معاون منطقــه دو عملیات آتشنشــانی تصریح کرد: آتشنشــانان بلافاصله به مقابله با شــعلههای آتش پرداختند و آتشســوزی را مهار و کاملا خاموش و همچنین از ســرایت آن به قسمتهای دیگر جلوگیری کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.