روحانی 4.5 میلیون شغل ایجاد کرد

Shargh - - اقتصاد -

ایلنــا: محمدباقــر قالیباف ادعا کــرد «در صنایع پتروشــیمی بــه ازای هر یک میلیون تُــن به صورت مســتقیم 200 هزار شــغل و به صورت غیرمستقیم 400 هزار شغل ایجاد میکنیم و ما قادریم با سرمایه داخلی و با تکنولوژی داخلی و با سرمایهگذاریهایی که شــده، هشــت میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیــم که معنیاش یعنــی یکمیلیونو 600 هزار شــغل مســتقیم و بیش از ســه میلیون شغل غیرمستقیم است». مرضیه شــاهدایی در 20 بهمن 1395 اعلام کرد تولیدات پتروشــیمی کشــور به 64 میلیون تن رســیده اســت. وی گفته 7.5 میلیون تن افزایــش تولید نیــز در دولت یازدهم اتفــاق افتاده است. اســحاق جهانگیری نیز از برنامه برای افزایش تولیدات پتروشــیمی تــا 130 میلیون تــن خبر داده اســت. ادعای قالیباف اگر درســت باشد که هر یک میلیون تن تولید پتروشیمی 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم درست میکند، پس با تولید 64 میلیون تن مواد پتروشیمی باید 12میلیونو 800 هــزار نفر ایرانی به صورت مســتقیم در صنایع پتروشــیمی و 25میلیونو 600 هــزار نفر به صورت غیرمســتقیم در صنایع مرتبط با پتروشیمی کار کنند. این یعنی فقط 38میلیونو 400 هزار ایرانی در صنایع مرتبط با پتروشــیمی کار میکنند؛ بد نیســت بدانید کل شاغلان کشور حدود 25 میلیون نفر است. تولید پتروشیمی کشــور وقتی به 130 میلیون تن برسد، آن وقت با محاســبات آقای قالیبــاف 76میلیونو 800 هزار نفر مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع پتروشیمی کار خواهنــد کرد. اگر ادعای آقــای قالیباف مبنی بر ایجاد 600 هزار شــغل مســتقیم و غیرمستقیم با هر یک میلیون تن تولید مواد پتروشــیمی درست باشد، دولت روحاني با اضافهکردن 7.5 میلیون تن به تولید پتروشیمی کشــور باید چهارمیلیونو 500 هزار شغل ایجاد کرده باشــد. پس نتیجه میگیریم که مشاوران اقتصادی آقای قالیبــاف از اقتصاد و بالاخص بخش اشــتغال هیچ نمیدانند. این شــما هســتید که باید تصمیم بگیرید میخواهید به وعدههای کسی اعتماد کنید که ادعا میکند در چهار سال درآمد ملی ایرانیان را دو برابــر میکند و فقط با اتکا به پتروشــیمی 1.6 میلیون شــغل ایجاد میکند و اصلا نمیداند که اگر پتروشــیمی چنین ظرفیتی برای اشتغالزایی داشت، سالها پیش کل بیکاری در ایران ریشهکن شده بود و باید کارگر از خارج وارد میکردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.