باید با رأیدادن به کسي که برجام را به ارمغان آورد از او تقدیر کنیم

Shargh - - اقتصاد -

ایلنــا: رئیس اتــاق بازرگانی ایــران گفت: اگر میخواهیم از فضای پســابرجام کمال استفاده را ببریم، باید برای جذب ســرمایهگذاری بینالمللی، شفافیت پولی و مالی را به اقتصاد ایران وارد کنیم. بعــد از آن ثبات در قوانین از مهمترین مؤلفههای جذب ســرمایهگذاری خارجی اســت. رئیس اتاق بازرگانــی ایران با اشــاره به اهمیــت برجام برای کشــور گفت: باید با رأیدادن به کاندیدایی که به هر طریق ممکن سبب شــد برجام برای کشور به ارمغان آید، از او تقدیر کنیم. غلامحسین شافعی ادامــه داد: مــا باید بــا ایجاد محیط مناســب از فضای پسابرجام استفاده کنیم. درحالحاضر تنها اســتفادهای که از برجام شــده، تقویت ارتباطات بینالمللی در حوزه سیاسی و اقتصادی و بالارفتن صادرات نفت است که این امر نشان میدهد هنوز از فرصتها استفاده نکردهایم.

وی ادامــه داد: اگــر میخواهیــم از فضــای پســابرجام کمــال اســتفاده را ببریــم، باید برای جذب ســرمایهگذاری بینالمللی، شفافیت پولی و مالــی را به اقتصاد ایــران وارد کنیم. بعد از آن ثبــات در قوانیــن از مهمتریــن مؤلفههای جذب سرمایهگذاری خارجی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.