مظنون چاقو به دست دستگیر شد

Shargh - - روزنامه -

اگر پلیس دیر جنبیده بود، شــاید اتفاقی مشابه آنچه چندی پیش روی پل وستمینستر لندن رخ داده بود، دوباره تکرار میشد. روزنامه گاردین در تیتر یک خبر داده پلیس بهســرعت واکنش نشــان داده و فرد مظنون را دســتگیر کرده اســت. اینطور که گاردین با استناد به حرفهای شــاهدان عینی ماجرا نوشــته، حدود ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر مردی 2۷ســاله و آرام چند متر دورتر از همان مکانی که خالد مسعود فاجعه وستمینســتر را به وجود آورده بود، به همراه ساکی مشاهده شــده است. پلیس حاضر در منطقه به او مشکوک و به محض دســتگیری و بررسی ســاک متوجه میشود مظنون تعداد زیادی چاقو حمل میکند. درست مثل خالد مسعود، کارگردان حمله تروریستی ماه گذشته وستمینستر. اما گاردین توضیح میدهد این فرد از مدتها قبل و با تماس یکی از نمایندگان جامعه مسلمانان، هدف پلیس امنیت بریتانیا بوده اســت. آنهــا مدعیاند همه رفتارهای این مظنون را از لحظه حرکت به سمت وستمینستر تا لحظه دستگیری رصد کردهاند و منتظر زمان مناســب برای واکنش بودهاند. در عکس یک روزنامه گاردین مظنون را در محاصره نیروهای پلیس و در حال بســتن دســتهایش میبینیم. روزنامه گاردین در مطلبی دیگر به تنشهای اوجگرفته در شبهجزیره کره اشاره کرده و نوشته اهالی دهکده آرام سئونگ جو در کرهجنوبی صبح که از خواب برخاستهاند با حضور نیروهای نظامی آمریکایی و کرهای مواجه شدهاند. نظامیان کرهجنوبی و آمریکا در این منطقه سامانه موشکی تاد را مستقر کردهاند تا در صورت نیاز پاسخگوی تحرکات نظامی کرهشمالی باشند.

نکته: چالش آمریکا - کرهشمالی صفحه یک گاردین را به خود مشغول کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.