360 هزار دانشآموز افغان در ایران تحصیل میکنند

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مدیرکل امور اتباع بیگانه وزارت کشور گفت: ســازمانهای بینالمللی اذعان کردهاند که خدمــات جمهوری اســلامی ایران بــه پناهندگان بینظیر اســت. محمدیفر با بیــان اینکه در ارائه خدمــات فرهنگی به اتبــاع بیگانــه حمایتهای بینالمللی نیز داریم، گفت: برای ســاماندهی اتباع غیرمجــاز که بیشــتر آنها در اســتان تهران حضور دارند که طرحــی برای ســاماندهی این وضعیت در اســتان تهران با همکاری دســتگاهها در دستور کار داریم. مدیرکل امور اتباع وزارت کشــور با اشاره بــه اقداماتی که در راســتای اجــرای فرمان مقام معظم رهبری اتخاذ شــده اســت، عنوان کرد: در حــوزه اقدامات بشردوســتانه بــرای پناهندگان و مهاجــران در اقدامی بیبدیل، 77 هزار دانشآموز از خانوادههــای اتباع غیرمجاز در مدارس کشــور ثبتنــام شــدهاند و 360 هزار دانشآمــوز افغان در کنــار دانشآمــوزان ایرانــی در حــال تحصیل هســتند. وی درباره بیمــه اتباع بیگانه در کشــور عنــوان کرد: با اســتفاده از فرانشــیزهای دولتی و با اســتفاده از کمکهای بینالمللی توانســتهایم تقریبــا همه مهاجران را تحت پوشــش بیمه قرار دهیــم؛ بهطوریکــه ١20 هزار نفر بهعنــوان افراد آســیبپذیر تحــت حمایتهــای ویژه قــرار دارند و همــه اتباع بیگانــه در ایران صرفنظــر از اینکه مجاز باشــند یــا غیرمجاز تحت پوشــش خدمات مراقبتهای اولیه بهداشــت و پیشگیری قرار دارند در خانههای بهداشت مشــابه یک ایرانی خدماتی مثل واکسیناسیون از مراقبتهای مادران و نوزادان برخوردار هســتند. محمدیفر ادامــه داد: از دیگر اقدامات انجامشــده خدمات اتباع بیگانه این است که حدود ١8 هزار دانشــجو در مقاطع مختلف در حال تحصیل در دانشگاههای کشور هستند و حدود 40 هزار فارغالتحصیل و دانشآموخته آموزشهای عالی و تکمیلی از اتباع بیگانه در کشور هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.