آزمایش ژنتیک برای زوجهای تالاسمی مینور رایگان است

Shargh - - جامعه -

ایسنا: رئیس انجمن تالاسمی ایران گفت: هزینه آزمایش ژنتیک برای زوجهای تالاسمی مینور رایگان اســت و اینکه میگوییم پیشــگیری مقدم بر درمان اســت، باید در عمل محقق شود و فقط حرف نزنیم. دکتر «مجید آراسته» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هزارو 239 بیمار تالاســمی در اســتان کرمان وجود دارد که 80 درصد این افراد عضو انجمن تالاســمی اســتان هســتند و انجمن در بحثهای درمانی و در مواردی هزینه دانشــگاه و... به آنهــا خدمات ارائه میدهد. وی با اشــاره به اینکه انجمن تالاســمی با مشــارکتهای مردمی اداره میشــود، افزود: هزینه درمــان بیماران تالاســمی زیــاد اســت و بیمارانی هســتند که هزینــه درمانشــان ماهانــه 20 میلیون تومان اســت. آراســته تصریح کرد: ما با همه مراکز بهداشــت همکاری داریــم و به بیماران تالاســمی مینور مشاوره میدهیم و هدف انجمن تالاسمی این است که نوزاد تالاســمی متولد نشود. وی بیان کرد: تالاسمی شــایعترین اختلال ژنتیکی تکژن در ایران است و کمخونی شــدید )تالاسمی ماژور( بهراحتی قابل کنترل و پیشگیری است؛ اگر بهموقع و در زمان ازدواج دو نفــر غربالگری انجام بشــود. مدیرعامل انجمن تالاسمی استان کرمان گفت: درمان تالاسمی در مرحلــه اول تزریق خون اســت و یکــی دیگر از کارها، پیوند مغز اســتخوان است که درمان قطعی این بیماران خواهد بود. وی افزود: در جنوب اســتان کرمان نفوذ ژن تالاسمی خفیف زیاد است و به دلیل ازدواجهای فامیلی تعداد بیماران تالاســمی در این منطقه بالا و نزدیک به 500 نفر از بیماران تالاســمی استان کرمان مربوط به جنوب استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.