تولد 2 جوجه عقاب طلایی در ایران

Shargh - - جامعه -

ایســنا: برای اولینبار در ایــران دو جوجه عقاب طلایــی در اســارت در کــرج متولد شــدند و اکنون دور از پــدر و مادر خود نگهداری میشــوند. جوجه عقابهای تازهمتولدشــده، حاصــل جفتگیری دو عقاب طلایی در مرکــز نگهداری حیات وحش پارک چمران اســتان البرز هســتند. عقاب نر بیشتر از پنج ســال دارد و عقــاب ماده هفتســاله اســت. برای حفــظ این عقابهای تازهمتولدشــده، آنها را به دور از پدر و مــادر نگهداری و به صورت دســتی تغذیه میکننــد تا هر دو جوجه عقاب شــانس زندهماندن داشته باشــند. شــیردل نوری، مدیر مرکز نگهداری حیاتوحــش پارک چمران اســتان البرز، اظهار کرد: روز چهارشنبه، شش اردیبهشت اولین جوجه عقاب از تخم خارج شــد و دومی روز پنجشنبه به دنیا آمد. از زمــان جفتگیــری تا خروج جوجههــا حدود دو ماه زمان صرف شــد، ولی آمادهسازی عقابها برای جفتگیری چند ســال به طول انجامید که مهمترین کار در این مرحله ایجاد آرامش، فراهمکردن تغذیه مناســب و محل مطلوب برای تخمگذاری بود. وی با اشــاره به انتقال تخمها به دســتگاه تصریح کرد: از آنجا که اولین ســال تخمگــذاری عقابها بود، در بررسیها متوجه شــدیم آنها به خوبی روی تخمها نمیخوابند، برای همین تخمها را به دستگاه منتقل کردیم و اکنون هر دو جوجهعقاب به دنیا آمدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.