سرنوشت نايبقهرمانی در دست سپاهان

Shargh - - ورزش -

ليگ برتر ايران در شرايطی به هفته يكی مانده به پايانی خود رســيده كه دو تيم كاملا خيالشان راحت اســت؛ پرسپوليس در صدر جدول از بابت قهرمانی و ماشينسازی تبريز در قعر از بابت سقوط.

باوجوداين همچنان رقابت بر ســر نايبقهرمانی، چهارمی و ســقوطنكردن بين شــش تيــم در جريان است و احتمالا اين سه رقابت داغ به روز آخر كشيده خواهد شد.

در بالای جدول اســتقلال و تراكتورســازی بر سر نايبقهرمانی میجنگند. اســتقلال هفته گذشــته با شكست مقابل تراكتورســازی رتبه دوم را به اين تيم واگذار كرد. آبیها كه از صعود در آســيا خوشحالاند حــالا بايد در اين دو هفته تلاش كنند تا دوباره جايگاه دوم را از آنِ خــود كنند. اســتقلال امروز در مشــهد ميهمان پديده اســت. استقلال بايد اين بازی را ببرد و منتظر لغزش تراكتورسازی در اصفهان مقابل سپاهان باشــد. پديده پس از پنج برد پياپی، دو هفته است كه میبازد و دوبــاره به نيمه پايين جدول ســقوط كرد. پديده تابهحال در ليگ برتر استقلال را نبرده است.

مهمتريــن ديــدار هفته بيســتونهم امــروز در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشــود. در نبرد سپاهان- تراكتورسازی، ميزبان برای چهارمشدن تلاش میكند و تراكتورسازی هم به فكر حفظ جايگاه دومی اســت. امير قلعهنويی با برد ارزشمند در برابر اســتقلال به رده دوم برگشته و میخواهد فصل را با نايبقهرمانی به پايان برســاند. او امروز بازی بســيار ســختی دارد. ســپاهان با زلاتكو كرانچار نتايج بسيار خوبی در هفتههای اخير گرفته اســت و پاياپای ذوب آهن بــرای چهارمی رقابت میكنــد. اين تيم حالا در يک بازی بســيار ســخت ميزبان تراكتورسازی است و در هفتــه آخر در تهران به مصاف اســتقلال میرود. سپاهان با هر دو تيمی كه برای نايبقهرمانی رقابت دارند، بازی دارد و در واقع سرنوشت رتبه دوم جدول در اختيار اين تيم اســت. كرانچار ســرمربی سپاهان درباره بــازی مهــم با تراكتورســازی گفــت: «همه میدانند اين مســابقه نقشــي كليدي در رســيدن ما به آســيا دارد. بههمينمنظور در تمرينات با بازيكنان درباره اهميت اين ديدار صحبت كرديم. میخواهيم مثل قبل روحيه پيروزمندانــه خودمان را حفظ كنيم و از امكاناتمان اســتفاده كنيــم. میخواهيم بهترين نتيجــه در دو ديدار آخرمان را كســب كنيــم تا مثل هميشه سپاهان را در تيمهای بالای جدول ببينيم.

هميشــه بازی با تراكتورســازی بازی سختی بوده و تماشاگرپســند از آب درآمــده اســت. آنهــا روی نيمكتشــان قلعهنويی را در اختيار دارند كه به نظر من بهترين مربی دهه اخير فوتبال ايران اســت. آنها درحالحاضر در رده دوم جدول ردهبندی قرار گرفتند و به آســيا صعود كردند». تراكتورسازی اگر امروز در اصفهان برنده شود و اســتقلال هم در مشهد نتواند به برد برســد، تبريزیها همين امــروز نايبقهرمانی را جشــن خواهند گرفت. بااينحال بعيد است امروز تكليف نايبقهرمانی مشــخص شود، مانند رقابت بر سر چهارمی.

روز سخت اصفهانیها

ذوب آهن و ســپاهان بر ســر چهارمی و احتمال كســب سهميه آســيايی میجنگند و هر دو هم بازی ســختی دارنــد. ذوب آهــن در تهران ميهمــان تيم قهرمان ليگ اســت. پرســپوليس پــس از بردن جام قهرمانی بالای سرش يک بار ديگر در ورزشگاه آزادی به ميدان میرود. قهرمان زودهنگام ليگ شــانزدهم میتواند برای اين بازی انگيزههايی داشــته باشد. اين تيم اگر اين بازی را ببرد، به امتياز 68 میرسد و ركورد امتياز در تاريخ ليگ برتر حتــی در ليگهای 18تيمی را میشكند.

از طرفــی ذوب آهــن در دو فصل اخيــر چندين بار در ديدارهای مهم پرســپوليس را بــرده و برانكو ايوانكوويچ حالا فرصت خوبی برای شكســتن طلسم ذوب آهن دارد. بازيكنان پرســپوليس در روزهای قبل به دليل پرداختنشدن مطالباتشان اعتصاب كردند و بايد ديد اين تمريننكردن به چه ميزان روی كار اين تيم تأثير میگذارد.

روی كاغذ البته دو تيم پيكان و استقلال خوزستان هم اندک شانسی برای چهارمشــدن دارند. استقلال خوزستان امروز ميزبان گسترش فولاد است.

روز سرنوشت برای میثاقیان

در انتهــای جدول دو تيم صبا و ســياهجامگان در رقابت مرگ و زندگی به ســر میبرند. ســياهجامگان با ماشينســازی ســقوط كرده و بیانگيزه بازی دارد و حتمــا بايد ايــن ديدار را ببــرد. ماشينســازی تيم پيشبينیناپذير اســت و شــايد در اين بازی متفاوت ظاهر شود. ســياهجامگان اگر در اين بازی ببازد، صبا هم نفت تهران را ببرد، در همين هفته سقوط میكند. در آن روی ســكه يک برد مقابل ماشينسازی شانس ماندن اين تيم را زيــاد میكند. احتمالا رقابت اين دو تيم برای بقا به هفته آخر كشيده خواهد شد.

علی دایی فردی نیست که بدون انگیزه وارد میدان شود

فراموش نشود سايپا روی كاغذ همچنان در خطر سقوط قرار دارد. ســايپا در يک حالت سقوط میكند كه ســياهجامگان و صبا بازیهای باقیمانده خود را ببرند و سايپا دو بازیاش را نبرد، در اين وضعيت يک برد، كاملا خيال ســايپا را راحت میكند. سايپا اميدوار اســت امروز پيكان را شكســت دهــد. ديدار صنعت نفت آبادان- فولاد خوزســتان را هــم بايد تنها ديدار خنثای هفته بيســتونهم دانست. دو تيم نه شانس آسيايیشدن دارند و نه در منطقه خطرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.