حماسهاي به رنگ اميد

Shargh - - ورزش -

اين پژوهش جامعهشناختي را ميتوان بهنوعي بيانيه مطالبات مردم و جامعه در آســتانه انتخابات رياســتجمهوري دانســت و رئيسجمهور منتخب بايــد بهطور جدي به آن بنگرد و براي پاســخ به اين مطالبات، اهتمام جدي را سرلوحه فعاليت خود در چهار ســال پيشِرو قرار دهد و بــا ارائه برنامههايي با ضمانــت اجرائي ايــن چالشهــا و دغدغهها را رفعورجوع كند تا بهنوعي به خواســته ملت پاســخ داده باشــد. در راستاي اين پژوهش بايد به يك نكته كليدي و اساســي نيز توجه كرد؛ نكتهاي كه بهنوعي بســتري براي تحقق اين مطالبــات و اين دغدغهها به شــمار ميرود : «اميد»، نكتهاي اساســي كه تمام متغيرهاي ذكرشده در اين پژوهش بهنوعي بر تشديد آن اثرگذارند.

نااميــدي به آينــده، ناشــي از مجموعه عواملي است كه در يک فرايند طولانيمدت اثرات سوء خود را بــر جامعه ايراني گذاشــته و تــداوم آن ميتواند جامعهاي ســرخورده و واپسگرا را به وجود بياورد. جامعهاي راكــد و خموده كه هيچ اميدي به زندگي و آينده ندارد و بهنوعي زندگي را رها كرده است.

ازاينرو تبلور اميد در بطن جامعهاي كه بيشــتر جمعيت آن را جوانان تشــكيل ميدهند و بهنوعي سرنوشــت و آينده اين مرز و بوم به آنها گره خورده، نقطه عطف جامعه ايراني محسوب ميشود. در اين ميان ورزش بهعنوان يك كاتاليزور، نقش اساســي و كليدي در باروركردن اميد در ســبد زندگي مردم ايفا ميكنــد و ميتواند بذر اميــدواري به آينده را در دل مــردم و بهويژه جوانان بارور كنــد. ورزش با كاركرد ملــي و جهاني خــود، محرك اصلي نشــاط و اميد جامعه خواهد بود و ملتي كه براي عبور از مشكلات و موانع زندگي نيازمند اميد و شادي است، اين واژهها را از ورزش وام ميگيرد، چراكه ورزش در بطن خود شــاديآفرين و مولد اميد به شــمار ميرود؛ بنابراين تزريق اميد، نشــاط و شــادابی بــه جامعه محصول ورزش اســت و با اين پديده ميتوان به جنگِ تهديد نااميدي رفت و جامعه را از نشاط، انگيزه و اميد لبريز كرد. كاشــتن نهال اميد در دل جامعه با وامگرفتن از ورزش همان انگارهاي است كه در يك جامعه جوان بايد به آن نگاه خريدارانهاي داشــت و بايد از مزرعه ورزش پلي به دل جامعه زد.

در ســرزميني كه جوانان ســهم قابل اعتنايي در معــادلات جامعه ايفــا ميكننــد و بهنوعي حال و آينــده را رقم ميزنند، ورزش همان پديدهاي اســت كــه ميتواند محــرك و موتور اين جامعه باشــد و فردايي بهتر را بســازد. پديدهاي كه مولد اميد است و با تكثير اميــد در بدنه جامعه، آيندهاي روشــن را بســازد. جوانان هميشه نقشي كليدي و انكارنشدنی در تحولات ايران داشــتهاند و در بزنگاههاي كليدي از جنــگ گرفته تا انتخابات هميشــه در صف مقدم حاضر هستند و چرخ اين سرزمين را به جلو هدايت ميكنند. انتخابات دوره دوازدهم رياستجمهوري، يك بزنگاه ديگر در تاريخ جمهوري اســلامي خواهد بــود؛ بزنگاهي كه امضاي جوانان ايــن مرز و بوم با نقش اميد به آن رنگ حماسه خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.