بازی ايران با ازبکستان در حضور تماشاگران

Shargh - - ورزش -

خطر برگزاری بازی با ازبكســتان بدون حضور تماشاگر از بيخ گوش تيم ملی كشورمان گذشت.

فيفــا بــا اعــلام جديدتريــن جرائــم در نظر گرفتهشــده برای تيمهای ملی حاضر در انتخابی جام جهانی 2018، تيم ملی كشــورمان را از خطر برگزاری بازی بدون تماشــاگر مقابل ازبكستان در ورزشگاه آزادی نجات داد.

طبق اعلام اين نهــاد، تيم ملی ايران به خاطر پرتــاب نارنجک از ســوی هوادارانش به ســمت بازيكن تيم ملی چين در بازی قبلی انتخابی جام جهانی 2018، 50 هزار فرانک سوئيس جريمه شد اما برخلاف شــايعات قبلــی میتواند ميزبانی در بازی حياتی با ازبكســتان را در حضور تماشاگران انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.