باشگاه تراکتورسازی در آستانه واگذاری

Shargh - - ورزش -

پروژه واگذاری باشــگاه تراكتورســازی آغاز شــد. به گزارش ايســنا، مسئولان ســپاه پس از رايزنیهای مختلف و جلسه با ســران باشگاه تراكتورسازی تبريز اين تيم را در آستانه فروش قرار دادند. در جلسهای كه ميان نماينده مجلس تبريز و عضو شــورای شهر تبريز با اعضای باشگاه تراكتورسازی از جمله سردار آجرلو و حامد نجفی برگزار شد، دو طرف به صحبت درباره فروش امتياز اين باشگاه پرداختند. قرار است جلسات بعدی درباره اين موضوع بهزودی برگزار شود تا درباره آينده اين باشگاه تبريزی تصميمگيری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.