آشتيانی همچنان در بيمارستان

Shargh - - ورزش -

ابراهيم آشــتيانی، بازيكن سالهای دهه ۴0 و 50 تيم فوتبال پرســپوليس، روز پنجشنبه به دليل عارضه قلبــی در يكی از بيمارســتانهای تهران بستری شد. در دو روز گذشته چندين پيشكسوت فوتبــال با حضور در بيمارســتان جويــای احوال آشتيانی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.