تشکر سردار سلیمانی از وزير بهداشت

Shargh - - سیاست -

ایسنا: وزیــر بهداشت در پاسخ به نامه سردار سلیمانی که در آن از تلاشهای کارکنــان خدوم وزارت بهداشــت در تأمیــن دارو و تجهیزات پزشــکی برای رزمندگان مجروح جبهه مقاومت تشــکر کرده بود، نوشت: خدمت به کسانی که برای امنیت و ســلامت مردم جانفشــانی میکنند، افتخاری بزرگ است. سیدحســن هاشــمی در این نامه با آرزوی توفیق برای ســردار ســلیمانی و همرزمانش آورده است: «برادر بزرگوار سرلشگر پاسدار قاسم سلیمانی؛ سلام علیکم؛ نامه پرمهرتان را دریافت کردم و خداوند متعال را سپاســگزارم که بر این بنده منت نهاد تا بتوانم گامی در راه خدمت به نیکان روزگار بردارم.

برادر عزیز؛ هم شــما و هــم من میدانیم که باید قدردان آن انســانهای شریف بود و دست یکایکشان را بوسید که بینام و بینشان، گروهی در کسوت رزمندگانی جانبرکف و عدهای آماده التیام دردی از دردمندان، دل به خدمت همنوعان، خوش داشــتهاند. همانها که با خدای خود عهد بســتهاند و اجر خویش از او طلب میکنند و بس. آنها که نعمتهای ناشــناخته «امنیت» و «سلامت» را به هموطنانمان ارزانی داشته و میدارند و در این معرکه تا پای جان ایســتادهاند. امروز که در پاسخ آن سردار رشید، این جملات را مینویسم، خبردار شدم یکی از پرستاران شــیردل این دیار که در راه خدمت به مدافعان شــریف حرم آل رسولالله)ص( به اســارت گروههای تکفیری درآمده بود، با تیزهوشی و رشادت سپاه اســلام از دام دشمنان رها شده و به دامان خانواده بازگشــته اســت. ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همرزمان جهادگرتان، اطمینان دارم، ملت شــریف ایران هیچگاه فداکاریهای فرزندان غیور خود را فراموش نمیکنند و دعای خیر ایشــان همیشــه بدرقه راه شما عزیزان خواهد بود. سربلند، سرافراز و سلامت باشید.»

همچنین ســردار ســلیمانی در نامهای که پیش از این برای وزیر بهداشت نوشــته، آورده بود: «وزیر محترم بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی؛ جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی؛ سلام علیکم؛ با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد)ص( و احترام، بدینوسیله از تلاشها و زحمات خالصانه جنابعالی و کارکنان خدوم وزارت متبوع در امور آموزش، دارو و تجهیزات و بهویژه درمان رزمندگان مجروح صمیمانه تشــکر و قدردانی به عمل میآید. بدیهی است ســهم شــما برادر بزرگوار و عوامل زحمتکش مربوطه در پیروزیهای جبهه مقاومت اسلامی در اوراق محاسبات الهی ثبت و محفوظ میباشد.

از درگاه ایــزه منــان، توفیقــات روزافزونتــان را تحــت توجهات حضرت ولیعصر)عج( و رهنمودهای مقــام معظم رهبری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای)مدظلهالعالی( مسئلت دارم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.