احمد خاتمي: مناظرات نامزدها باید طلبگي باشد

Shargh - - سیاست -

انتخــاب:

احمد خاتمی خطیــب موقت نماز جمعه تهران گفت: مناظرات شــش کاندیدا باید مناظــرات طلبگی باشــد که این نــوع مناظرات، منطقمحور و اســتدلالمحور است. کاندیداها در مناظرات امروز مصلحت کشــور را در نظر بگیرند و بدانند اگر خروجــی حرفی که میزنند تضعیف نظام باشــد؛ حرام است. مناظرات امروز به خوبی نشــان خواهد داد که چه کســی در شــأن نظام اسلامی است. مراقب باشــیم در قضاوتهایمان غیرمنصفانه حرف نزنیم؛ ما حق نداریم کســی را که کاندیدای ما نیست، تخریب کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.