نقش نهادهای مدنی در پرهیز از کلیگویی نامزدان

Shargh - - سیاست - محسن هاشمی

در پــی قطعیشــدن ســیاهه نامــزدان تأییــد صلاحیتشــده انتخابــات ریاســتجمهوری دوره دوازدهم و در خلـــأ وجود احزاب استوار و پرتجربه، جا دارد نمایندگان اصنــاف جامعه ایرانی نظیر اتاق اصنــاف، اتاق صنعت و معدن، انجمنهای کارگری، خانه موســیقی، انجمن نقاشــان و مجسمهسازان، انجمنهــای حافــظ محیــط زیســت، ســازمان نظاممهندســی و پزشــکی و انجمن مطبوعات و... همچــون اقدام ســتایشآمیز و هوشــمندانه خانه ســینما در انتخابــات دوره دهم ریاســتجمهوری با طــرح مســائل و مشکلاتشــان از شــش نامزد تأییدصلاحیتشــده انتخابــات ریاســتجمهوری راهحلها و برنامههایشــان را جویا شــوند. این اقدام موجب میشــود تا نامزدهای ریاســتجمهوری از کلیگویــی پرهیز کنند و به تنظیــم برنامه و معرفی وزیر مربوط برای تحقق آن اهداف و برنامهها مسئول و متعهد شوند. برای نمونه بد نیست هفت پرسش جامعه اصناف ســینمای ایران )خانه ســینما( را که همچنان تازه و روزآمد هستند مرور کنیم: 1. برنامه مشخص شما برای رونق اقتصاد هنر بهویژه قلمرو سینما چیست؟ و جستوجوی سهم تولیدات سینمایی ایران در جهان را چگونه دنبال میکنید؟ ٢. اشــتغال به تولید و عرضه در فعالیتهای هنری بهویژه ســینما را حــق میدانید یا امتیاز؟ ســاختار حقوقــی و عملکرد دســتگاههای اجرائی موجود و متکفل این عرصه، کدام گزینه را برگزیده است؟ 3. در چه مدت بیمــه بیکاری هنرمندان مصرح در قانــون برنامه چهــارم را که تاکنــون مغفول مانده، عملیاتی میکنید؟ 4. ممیزی در تولید و نمایش آثار هنری بهویژه سینما را چگونه میبینید و چه سازوکاری را برای اصلاح و روزآمدسازی آن برمیگزینید؟ 5. برنامه شما برای حمایت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان و آثار ســینمایی چیست و در چه مدت آن را اجرائی میکنید؟ 6. آیا ســاختار، اهــداف و برنامههــای نظام موجود اداری حوزه فرهنگ و هنر را برای مدیریت توســعه این عرصه مناســب میدانید؟ در غیر اینصورت چه ســاختار و برنامهای را برای روزآمدسازی آن طراحی و اجرا میکنید؟ 7. نامزدهای مورد نظر شما برای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کسانی هستند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.