مشكل فرهنگ با برخوردهای گازانبری حل نمیشود

Shargh - - سیاست -

*در این دولت نــگاه، فهم و رویکرد دولت نســبت به مسائل اجتماعی از حالت امنیتی، خشن و قضائی به نگاه علمی و اخلاقی تغییر پیدا کرد. مــا نباید با فریب و دروغ با مردم ســخن بگوییم و باید بدانیم باطل ســحر و دروغ، شفافیت است.

*)خطاب بــه قالیباف( در زمینه مســائل اجتماعی مجددا تأکید میکنم که با برخوردهای گازانبری مشــکل فرهنگ و آسیبهای اجتماعی حل نمیشود. بدتر از آن اینکه با کتکزدن دستفروشــان و تشکیل گروه ضربت برای جمعآوری دستفروشــان، نمیشود معضل آنان را حل کرد. متأســفانه یک فرهنگی به شهرستانها القا میشــود که گروه ضربــت وظیفهاش این اســت که به دســتفروشها سیلی بزند. من آن روزی که آن سیلی را دیدم، انگار به صورت خودم سیلی زدهاند. باید با مسائل اجتماعی و نیازهای مردم برخوردهای علمی شود.

*متأســفم که باید بگویم ما پایشهایی را در ســطح ملی و اســتانی انجــام دادهایم که در آن بیشــترین عدم رضایتمنــدی مردم به ترتیب از شــهرداری و دســتگاه قضائي بوده است.

*عدالت توزیعی مبحث دیگری اســت؛ به این شکل که برخی از افراد از طریق تماس با برخی مســئولان، به سرمایههای بزرگی دسترســی پیدا میکنند. اینکه فردی موفق میشود هشت میلیارد دلار از اموال ملت ایران را به جیب بزند، در نهایت موجب ناامیدی مردم میشود.

*یکــی از کارهایــی کــه الان انجــام گرفــت، وام سهمیلیونی تبدیل به 10 میلیونی شد. 2۹6 میلیارد تومان کل وام ازدواج در سال ۹2 بود که به ۹هزارو 800 میلیارد یعنی ۳0 برابر تبدیل شد.

*من به عنوان کاندیدای جریان اصلاحطلب آمدهام تا از تمام فرصتها استفاده کنم. میخواهم بگویم دولت یازدهم در چه شــرایطی تشــکیل شــد. تمام کسانی که مســئول ایجاد آن شــرایط بودند امروز با شخص دیگری بــه صحنه میآینــد. دولت نهم و دهــم چه کرد با ســرمایههای انســانی کشــور؟ وقتی دولت را تحویل گرفتیم شــرایط سیاســی کشــور بســیار بد بود. آن جریان با آقای هاشمیرفســنجانی چه کرد؟با آقای ناطق نوری چه کرد؟ *همه جریانهای سیاسی را خانهنشین کردند. همه را رودرروی هــم قرار دادند. فضــای اقتصادی را به هم ریختند. 700 میلیارد درآمد کشــور را گرفتند، خرج کردند و حالا ببینید چه چیزی برای کشــور بر جای گذاشتند. در ســال 1۳84 میزان اشــتغال 22 میلیون و 600 هزار نفر و در ســال 1۳۹1 میزان شــاغلان 22 میلیون و 600 هزار نفر بوده اســت. همان رئیسجمهور ســابق مثل برخی از دوســتان میآمــد و میگفت من دوســاله بیکاری را ریشــهکن میکنم، دوباره دو سال بعد میآید میگوید دو سال بعد من بیکاری را ریشهکن میکنم؛ انگار حرف مرد یکی است.

*ریشــهکنکردن بــیکاری راهــکار دارد، برنامــه میخواهــد. ما در ایــن دولت ۹ میلیون تــن به ظرفیت پتروشــیمی اضافه کردیم. شغل مگر همینجوری ایجاد میشود؟ ایجاد شغل روش دارد.

*آقای قالیباف چطور بعد از 12 ســال نتوانسته است مســئله تفکیک زبالههای شهری را حل کند. ایشان فقط شهردار سازه است که میبینید در منطقه 22 تهران چه برجهای عظیمی در دوره ایشان رشد کرده است که نفس تهران را گرفته یا پل صدر که با پول آن بسیاری از مسائل زیستمحیطی تهران میتوانست از طریق تعویض ناوگان اتوبوس شهری تهران حل شود.

*شما شهردار تهران هستید نه بیشتر از آن، که حتی در حوزه ارگانهــای زیرنظر شــهرداری نیز موفق عمل نکردهایــد اما یکجوری حرف میزنید که انگار مســئول کل عالم هستید. آقای قالیباف با روحیه نظامی نمیشود کلانشــهری مثل تهــران را اداره کرد، بلکــه باید رویکرد علمی داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.