نخواستم گناه آقاي قالیباف زياد شود

Shargh - - سیاست -

*ما اینجا برایرأیجمعکردن نیامدهایــم، هدف مناظــره این اســت که برنامههای آیندهمان را توضیــح دهیــم و مــردم میخواهند از میان نامزدها یک نفر را انتخاب کنند که ما باید در این راســتا به مردم کمک کنیم. اینکه از حرف، کلامی یا ســایتی درست و نادرست برای لطمهزدن به رقیب استفاده کنیم، کار صحیحی نیست و کسانی که در این راه آمدهاند، هدفشان خدمت به مردم و کشورشان است. نسبتهایی که به هم میدهیم باید صحیح باشد و نادرســت نباشد. من اگر نخواستم آقای قالیباف به صحبتهای خود ادامه دهد، چون نخواستم گناه او اضافه شود و این اشتباه ادامه پیدا نکند.

*گفته شده که یارانه اقشــار کمدرآمد باید افزایش پیدا کند که لازم اســت در این راســتا بگویم مســتمری اعضای کمیته امداد نســبت به ابتــدای دولت یازدهم، سه برابر افزایش پیدا کرده است. درعینحال برای همه خانوادههایی که دو معلول داشتند، خانه ساخته شده و ســاخت خانه برای دارندگان یک معلول در خانواده نیز در حال انجام اســت. رانتها باید از بین رفته و با فساد اجتماعی مبارزه شود.

*ما باید به مردم کمک کنیم تا خودشــان مســکن خودشــان را انتخاب کنند یا برای تهیه و خرید مســکن مورد نیازشان اقدام کنند. از همین رو، وام لازم در اختیار مســکناولیها قرار میگیرد. برنامههــای خوبی برای جوانهــا بهویژه زوجهــای جوان، در نظر گرفته شــده اســت؛ میدانید در حال حاضــر دو وام 10میلیونی به زوجها برای تهیه اسباب زندگی ارائه میشود.

*تازمانیکه جامعه نسبت به آینده خود نگران باشد و هر روز یک تهدید و حصر جدیدی را شــاهد باشــیم، نشــاطی باقی نمیماند و وقتی هر روز یک محدودیت غیر از آنچه که قانون گفته، برای جوانان به وجود بیاید، مسلما در آینده زندگی آنها تأثیر میگذارد.

*مــا در 10 ســال 8۳ تــا ۹۳، شــاهد جمعیــت شــشمیلیونو 600هزارنفــری بودیم که آماده ورود به بازار کار بودهاند؛ اما از میان آنان تنها 600 هزار نفر شــغل پیدا کردند و این در حالــی بود کــه در آن دوران، درآمــد ارزی خوبی داشــتیم و میتوانســتیم همــه کســانی را که در دهه 60 متولد شــده بودند، به ازدواج و اشتغال برســانیم؛ اما آنان را رها کردیــم و دیدیم که آنان با چه مشکلاتی مواجه شدند.

*امــروز امید در جامعه افزایش پیــدا کرده و مردم نسبت به آینده و زندگی خود امیدوار هستند. در جامعه امروز ما مردم به فضای مجازی دســت پیدا کردهاند که اگر دولت یازدهم نبود، این دسترسیها ایجاد نمیشد یا محدود میشــد و امروز از طریق همین وضعیت است که دوســتان ما از این فضا برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده میکنند.

*وعدهها باید یک حسابوکتابی داشته باشد. اینکه میگوییم ما چهار میلیون شــغل ایجــاد میکنیم، باید بدانیــم منابع ایــن از کجا تأمین خواهد شــد؛ وگرنه ما میگوییم چرا چهار میلیون، اصلا 10 میلیون شغل ایجاد میکنیم. 200 میلیارد دلار در نفت و گاز ســرمایهگذاری داریم؛ البته این، نســبت به نیاز ما خیلی کم است. ما به رشد هشتدرصدی نیاز داریم که محتاج سرمایهگذاری خارجی هم اســت. ما باید امکانات دولت را نیز مدنظر قرار دهیم و با توجه به آن عمل کنیم.

*یکی از مسائل بسیار مهم، مسئله واگذارکردن امور غیرحاکمیتی به مردم اســت. ما باید در اداره کشــور به مردم اعتماد کنیم و بخــش خصوصی ما در این حوزه فعال شود و سرمایه اجتماعی بین مردم و دولت برقرار شــود و دولت به مردم و مردم به دولت اعتماد داشته باشند. متأسفانه برخی از رســانهها باعث تضعیف این سرمایه اجتماعی در جامعه شــدهاند. یکی از کارهایی که برخی از این رســانهها انجام میدهند، ایجاد فاصله بین مردم و نظام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.