از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم

Shargh - - سیاست -

*عدالــت اجتماعی یکی از اهــداف مهــم جمهــوری اســلامی ایران است و فاصله طبقاتی به هیچ عنوان زیبنده نیست. امروز توجه به طبقات پایین اولویت ماست و راهکار برونرفــت مــا از مشــکلات ایجاب میکند کــه افزایش یارانههــا را برای طبقات پاییــن دو یا ســه برابــر در نظر گرفتــه و همچنین به توانمندســازی تحت پوشش ســازمانهای حمایتی حتما توجه کنیم و برنامهای داشته باشیم که حداقل یک میلیــون نفر از پوشــش این ســازمانها توانمند شده و خارج شــوند. دولت باید با دادن تسهیلات به محرومان کارها را پیگیری کند و نیز به این نکته توجه داشــته باشــد که ما حق مردم را به آنها میدهیم نه چیز دیگری.

*مــا حتما باید تســهیلاتی قائل شــویم که درآمد طبقات پایین افزایش یابــد و اختلاف طبقاتی کاهش یابد و همچنین نسبت به حوزه مالیات هم باید برنامه داشته باشیم و نسبت به مالیاتگرفتن از حقوقبگیرانی با درآمد زیر ســه میلیــون تومان تجدیدنظــر کنیم و درعینحال از افرادی که فرار مالیاتی دارند و مشهور به یقهســفیدها هستند، نیز جلوگیری کنیم؛ چراکه زیبنده نظام ما نیست که از اقشار مختلف مالیات گرفته شود؛ اما عدهای قانون را دور بزند.

*نشاط و امید حتما باید وجود داشته باشد. وقتی جوانــی دختر مورد علاقهاش را میبینــد، باید بتواند بــا او ازدواج کند. ایــن موضوع را فــرای بحثهای سیاسی مطرح میکنم. وقتی 500 هزار نفر پشت درها برای دریافت وام منتظر هســتند، نشــاط و امید ایجاد نمیشــود. باید برای جوانان تســهیلات بانکــی را قابــل دسترستر و سهلتر کنیم.

*ازدواج، مسکن و اشتغال به هم وابســته هســتند. باید توجــه داشــته باشــیم کــه مشکل ازدواج جوانان مسائل متعددی را میآفریند که از جمله مشکلات اجتماعی، اخلاقی، جنسی و برخی از مشکلاتی که در اینجا قابل ذکر نیستند.

*به عنوان کســی که 10 ســال در سازمان بازرسی کل کشــور مدیریت داشــتم، یادم است که در آن زمان تمام آسیبهای اداری کشــور را به استحضار مدیران و کارشناســان ارشد کشور رساندیم. هنوز هم میبینیم که همان آســیبها در کشــور وجود دارد و از آن رنج میبریم.

* سیستم اداری کشور ما جز با شفافیت و نقدپذیری درست نمیشود. اگر مناقصهها و مزایدهها شفاف شود و اطلاعات اداری در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار گیرد بیشترین کمک را به شفافسازی میکند.

*مــن نمیگویم مشــکل ما در کشــور کمبود آب یــا کافینبودن نزولات آســمانی نیســت؛ اما مدیریت آب است که مســئله ماســت نه کمبود آب. پس اگر مــا مدیریت دقیقی بکنیم خواهیم دید که آیا مشــکل کمبود آب کاهش مییابد یا خیر؟

*یکــی از مظلومیتهای جمهوری اســلامی این اســت که دولتها در پایان دوره فعالیتشان مقداری اپوزیسیون میشوند. به نظر من بحث را از اصلاحطلبی و اصولگرایی دور کنیم و به این بپردازیم که مردم باید مسکن داشته باشند یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.