تنها 4 درصد جامعه از همه چیز برخوردارند

Shargh - - سیاست -

*همه میدانند نابرابریها چه بحرانهایی ایجاد میکند. واقعیت این اســت که امروز شــکاف طبقاتــی در جامعه بیشــتر شــده، فرصتهــای اجتماعــی نابرابــر اســت و بهرهای که برخی میبرند عده خیلی زیادی از مردم از آن محروماند.

*تنها چهار درصد افراد در جامعه ما از همه چیز برخوردارند که در مســکن نیز همین صادق است. ما بیش از ســه میلیون مسکن در کشور داریم که خالی است. اینها متعلق به چه کسانی است؟

*نبایــد بگذاریم دوبــاره وامهــای کلان به افراد خاص داده شــود. وامهــای کلان کــه در این مدت پرداخت شــده، باید مشــخص شــود به چه کسانی پرداخت شده است.

*ما چند ســال اســت که شــورایاریها را ایجاد کردهایم امــا دولت دو ماه پیش به ما گفت که اجازه ندارید هیچ موضوعی را به شورایاریها بسپارید. این چه مردمیکردنی است؟

*در روندی که تاکنون پیش رفته از ســه یا چهار اســتان دچار ریزگرد به 20 استان رسیدهایم و بحث را این میدانند که موضوع به آن سوی مرزها برمیگردد اما ســهم اصلی بیتوجهی مربوط به داخل است و تاکنون شاهد آن در اهواز بودیم.

*مشــکلات محیطزیســتی نصــف مشــکلات اجتماعی و اقتصادی اســت اما ایــن دولت میآید و میگوید نمیشود، پول نداریم یا نمیتوانیم.

*)خطاب بــه روحانی( امروز افتخار شــهرداری تهران این اســت که از زباله برق تولیــد میکند. این دوستان شما بودند که زباله را از روی زمیــن جمع میکردند و نمیدانســتند کــه مکانیزه شــده است. شــما امروز پول حملونقل را نهتنها به تهران بلکه به هیچ شهری ندادهاید. ببینید زمان شما مترو کجا بود و امروز چقدر است.

*از شــفافیت حرف میزنید اما به هر پروندهای کــه مهر محرمانــه بزنید دیگــر مــردم از آن خبر نخواهند داشــت. از پتروشــیمی صحبــت کردید، آقــای جهانگیری دوســتان شــما بــدون آنکه به زیردستیهایشــان محصــولات را بدهند، به خارج صادر میکننــد. این چهــار درصد همــان دلالان زالوصفت هستند.

*کار دولت گذشــته به من چه ربطی دارد که البته کارهای خوبی انجام داده اســت. مهمترین کارش این بود که به روستاها سفر میکرد. شما سفرتان هم چهار درصدی است. به مرکز استان سفر میکنید و در یکی، دو جلسه حاضر میشوید و باز میگردید.

*یکــی از کارهایی که در برنامه من وجود دارد این اســت که تمام اختیارات و تصدیگری را به استانها بدهم و فقط بحث مدیریتی باقی بماند.

*موضــوع جوانــان مهمترین موضوع ماســت و بزرگترین فرصت ما بــرای اینکه نیروهای جوان را به کار بگیریم بــه دلیل همان چهــار درصدیها، همان رانتخوارها و... از دســت رفت و ما از ظرفیت جوانان اســتفاده نکردیم و در سال 1400 نیز بخشی از جامعه ما پیر خواهند بود بنابراین باید نرخ رشد جمعیت را به حد مطلوبی برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.