ك ارتشناغسياين نرخستگ تل ميندفیتروگیويتويزي« ونگيكاانزديادانيبدروازدهيمي»ن دبورهه ريا«ساتوجمتح ك رهوژراينراسليليرد»ند

واكنش گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سازمان بنادر به ادعاهاي قاليباف

Shargh - - اقتصاد -

مهتــاب قليزاده: محمدباقر قالیبــاف، پس مدیریت گازانبري، حــالا از مدیریت اورژانســي رونمایي کرده اســت؛ او کــه پیشتــر از مدیریت گازانبــرياش راه بــه جایي نبرده، حــالا ميخواهد مصائب کشــور را اورژانســي حل کند. او بهصراحــت گفته که «بخش کمدرآمدهای شــدید را در نخســتین گام رســیدگی میکنیم و بهشکل «اورژانسی» مسائل و مشکلاتشان را کاهــش خواهیــم داد و برای آنها حتمــا یارانه را اضافــه میکنیم تا ایــن رکود و بیکاری آنهــا را از پا درنیاورد. دولت مردم برای این عزیزان باید کار ویژه و اورژانسی انجام دهد؛ آنها نمیتوانند منتظر این باشند که رشد را به کجا برسانیم؛ دیگر جانی برایشان باقی نخواهد ماند».

شــهردار تهران، بيتوجــه بــه واقعیتهایي که پرداخت یارانه نقدي بر کشور تحمیل کرده است، وعده افزایــش یارانه داده اســت؛ به آزادراه تهران-شــمال تاخته، از ایجاد شغل 200 تا ۴00 هزارنفري به ازاي هر یك میلیون تن محصول ســخن گفته و از حل مشکل اشــتغال بر پایه بخش مســکني که در رکود اســت، صحبت ميکند.

او بيپــروا وعدههایــي ميدهــد کــه بــه گمان کارشناســان بن و پایه علمي ندارد و بیشتر محصول ناآگاهــي از اقتصاد اســت. قالیباف، دربــاره آزادراه تهــران- شــمال گفته کــه «پیرمردها فــوت کردند، بچهها بزرگ شــدند، ولی هنوز آزادراه تهران- شمال را نساختید! باید جاده را ثبت میراث فرهنگی کنید.»! وزیر راه و شهرســازي هم در واکنش به این سخن او ادعایش را خلاف واقع و «گمراهکننده» توصیف کرده است؛ اما در دیگر حوزهها «شرق» در گفتوگو با سه کارشــناس حوزه اقتصاد کلان و سیاســي، وعدههاي اقتصادي آقاي شهردار را بررسي کرده است. گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان بنادر هم به سخنان اقتصادي قالیباف واکنش نشان دادهاند که در ادامه همین گزارش و در سرکلیشه «واکنش» ميآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.