کليگوييهاييشبیهيكرؤيا هاديحقشناس،نمايندهسابقمجلس

Shargh - - اقتصاد -

واقعیــت این اســت که هر فــردي کــه بــراي ریاســتجمهوري کاندیــدا ميشــود، از وضــع موجود نارضایتــي خاصــي دارد؛ بنابرایــن همه براســاس آن نارضایتي وارد کارزار انتخاباتي ميشوند. وضع اقتصادي کشور هم روشن اســت. اینکه آمار بيکاري باید بهبود پیــدا کند؛ اینکــه آمار خط فقر و نرخ طلاق و بســیاري آمارهاي دیگر اکنون برازنده ایران نیست و ميخواهیم بهبــودي در اوضاع ایجاد شــود. از همیــن مقدمه هم ميتوان نتیجه گرفت که همه کاندیداها اعلام میکنند که ميخواهند فســاد را برچینند؛ شعارهاي مطلوب را مطــرح کننــد؛ از بهترین نــرخ بيکاري و تورم و رشــد

اقتصادي وعده بدهند و خودشان را به این روش مطرح کنند؛ اما اینها شعار است؛ ایدهآلها است و باید دید این شــعارها با چــه ابــزار و برنامهاي قابلتحقق اســت؛ اســتراتژي حل اینها چیســت؟ چرا تاکنون حل نشــده است؟

آقاي قالیباف شــعارهایي مطــرح کردهاند، اما براي شعارهایش هیچ برنامهاي ارائه نداده است؛ بلکه تنها کليگویي کرده اســت. شــبیه بیان رؤیاها بوده اســت؛ چراکه هیچ منطق و اســتدلالي براي دستیافتن به این شــعارها مطرح نمیکند. واقعیت این است که عرصه کشــورداري، عرصــه رؤیاپردازي نیســت. هرچند دیگر کاندیداها هم برنامه مستدلي ارائه نکردهاند. اما جز یکي دو مورد وعدههاي به این بزرگــي هم ندادهاند. اینها تا راهحل ارائه ندهند، شعارهايشان فایدهاي ندارد و منتج به بهبودي اوضاع نميشود.

بــه گمان من، شــعار چهــار درصدي که ثــروت را

در اختیــار دارند، که آقاي قالیباف مطرح کرده اســت، گرتهبرداري شده از شعار والاستریت، یعني یك درصد مقابــل ۹۹ درصد اســت. اما بهتر اســت آقاي قالیباف بگوید که این جامعه آماري را از کجا آورده است؟ شیوه آمارگیرياش چه بوده است؟ متأسفانه آقاي قالیباف بر گروهها و دهكهاي درآمدي پایین تمرکز کرده اســت؛ چون گمان ميکند، ميتواند از ناآگاهي آنها بهره ببرد و رأي جمع کند. به هر روي مطمئنا اینها جمعیت زیادي هستند که ميتوانند از این شعارها تأثیر بگیرند؛ واقعیت این اســت که از نظــر عددي، قدر مطلــق، ۱0 درصد از جمعیت فقرا، بسیار بیشتر از ۱0 درصد ثروتمندان است. با این همه اســتنباط کنوني من از ماجرا این اســت که تیم اقتصادي آقاي قالیباف برنامــه مدوني ندارد و این موضوع با وجود اینکه دو ســه دوره اســت که کاندیدا ميشوند، کمي عجیب است.

درباره ارقامــي هم که مطرح ميکنند، باید گفت به

راســتي عجیب اســت. براي نمونه گفتهاند، در صنایع پتروشــیمی به ازای هر یک میلیون تن، 200 هزار شغل به صورت مستقیم و ۴00 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد میشــود. خب؛ چطور ممکن اســت که فــردي در این سطح، که ميخواهد رئیسجمهور شود، بدون مطالعه کارشناسي از اعداد و ارقامي سخن بگوید که به شوخي شبیه است؟

نمونه دیگر اینکه گفته اســت به افراد بيکار حقوق ميدهد؛ خب اکنون براســاس بخشــي از گزارشهاي رســمي بین چهار تا پنج میلیون نفر بــيکار داریم؛ اما بیــن 20 تا 2۵ میلیون نفر، از جمله زنان خانهدار اکنون، بيکارند اما جویاي شــغل نیستند؛ اینها همه ميتوانند براي دریافت حقوق ثبتنام کنند؛ خب؟ برنامه ایشــان براي تمییز افــراد واقعي جویــاي کار از بيکاران دیگر چیست؟ به نظر ميرسد، ایشان باید بهجاي شعاردادن کمي هم به تشریح برنامههایش روي بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.