دروغ ميگويید يا بياطلاعايد؟ سعیدلیلاز،استاداقتصاددانشگاهشهیدبهشتي

Shargh - - اقتصاد -

امروز بهترین زمان بررســي موقعیت شــعارهاي اقتصادي کاندیداهاي ریاستجمهوري است؛ اما متأسفانه گویا آقاي قالیباف باز هم به تکنیكهاي گازانبري روي آورده است؛ ایجاد پنج میلیون شغل و 2.۵ برابرکــردن درآمــد کشــور و شــعارهاي شــگفتآوري که مطــرح ميکند، شــبیه همان تکنیكهاي گازانبري ســابقش اســت. اما او براي افزایش شــغل در حوزه مســکني که در رکود اســت، ایجاد 200 تا ۴00 هزار شغل از یك میلیون تن محصول پتروشیمي و غیره چه مکانیزمي دارد؟ آیا نباید برنامههایش را براي این دستاوردهاي آینده تشریح کند؟

آیا ميخواهد از ســابقه نظامياش براي کشــورداري اســتفاده کند؟ آیا ميخواهد مالیاتها را افزایش دهد؟ آیا با مصادره اموال آن به قول خودش

چهاردرصد، آنها را سرجايشــان مينشاند؟ باید توضیح دهد که مکانیسم کارش چیســت؟ متأســفانه در ســابقهاش در شــهرداري که روشن نیست مشــکلي با زالوصفتها داشته باشد؛ اگر او در این سابقه مشکلي با به قول خودش زالوصفتها داشت، اجازه ســاخت دهها مال و مرکز تجاري بسیار بزرگ داده نميشــد؛ حداقل دستور ســاخت اینها را محدود ميکردید تا در عمل هم نشان دهید که با رانتخواران و زالوصفتان مشکل دارید؛ حالا هم ميتوانید برنامهتان را براي شعارهايتان مطرح کنید؛ آیا حملههاي نظامي و مسلحانه را در دستور دارید؟ آیا کاهش سهم نفت در بودجه کل کشور را هدف قرار دادهاید؟ ميخواهید سیاستهاي بازار آزاد را حاکم کنید؟ بالاخره باید آقاي قالیباف براي تحقق این همه شعارهاي بزرگ، برنامهاي هم داشته باشد دیگر.

واقعیت این است که باید درباره کاندیداهایي که ممکن است سرنوشت 80 میلیون نفر ایراني بهدســت آنها داده شود، به صراحت سخن گفت؛ من آقاي قالیباف را به کمتر دروغگفتن دعوت ميکنم.

امروز تولید صنعتي ایران بین ۱2 تا ۱۵ درصد بیش از ســال ۱۳۹2 است؛ تولید بخش کشاورزي هم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹2 بین 20 تا 2۵ درصد رشد داشته است؛ کسري تراز پرداخت بازرگاني، بین ۳0 تا ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹0 بهبود پیدا کرده است.

متأسفم که باید بگویم همه شعارهاي آقاي قالیباف، نشاندهنده عمق بياطلاعي این فرد به اعداد و ارقام و موضوع اقتصاد اســت؛ دقت کنید که در دولت آقاي روحاني، ۹ میلیون تن به تولید پتروشیمي اضافه شده است؛ برمبناي ســخنان آقاي قالیباف باید ۴.۵ میلیون شغل ایجاد ميشد؛ اما این اتفاق شبیه شوخي است؛ اکنون تولید پتروشیمي کشور بین ۴۵ تا ۵0 میلیون تن اســت؛ این یعني اگر ۴00 هزار شغل براي هر میلیون تن ایجاد شود، باید تنها 20 میلیون شــغل در این صنعت داشته باشیم؛ دقت کنید که این عدد چقدر خندهدار اســت. این انتخابات نشان داد که آقاي قالیباف تا چه حد با اعداد و ارقام بیگانه اســت؛ حالا بیاید و روشن کند که آن حرفها را از روي بياطلاعي زده یا دروغ گفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.