9سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

مقام معظم رهبری: كار را كه كرد، آن كه تمام كرد

احمدينژاد پاي صنــدوق رأي: ما ممنون اين ملت هستيم

پورمحمــدي: نتايــج انتخابــات تهــران تــا بعدازظهر يكشنبه اعلام ميشود

معــاون وزيرخارجه انگليــس: تهديد هيلاري كلينتون عليه ايران مدبرانه نبود

ايران و روسيه يادداشت تفاهم همكاري نفت و گاز امضا كردند

علي لاريجاني: مجلس هشتم تعامل مؤثري با دولت خواهد داشت

ســفير ايــران درآلمــان: ايــران در زمينــه مردمسالاري در خاورميانه پيشتاز است

مقام معظم رهبری: اهميــت مرحله دوم به اندازه مرحله قبل است

آيــتالله مــكارم شــيرازی: اگر آســيبهاي اجتماعي بهموقع برطرف نشوند، همه جامعه را فراخواهند گرفت

محمد ســليماني، وزيــر ارتباطــات و فناوري اطلاعات: امــروز ما از آرمانهــاي امام و انقلاب فاصله گرفتهايم

وزيرخارجه: در تحقيقات ترور مغنيه شــركت نميكنيم

رئيــس دولت اصلاحــات: مــن از فعاليت در عرصه سياست اعلام بازنشستگي ميكنم

شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، مصطفي كزازي مديرمسئول روزنامه «صداي عدالت» را از اتهام انتشار مطالب خلاف واقع تبرئه كرد

قائممقــام حزب اعتمــاد ملي خواســتار آن شد كه مجلس هشتم با شــهامت درباره مسائل اقتصادي تصميمگيري كند

احمدینــژاد: فرمولهــاي ســرمايهداري نميتواند اقتصاد را اصلاح كند

ديوان عدالت اداري غيرقانونيبودن انتخابات انجمن صنفي روزنامهنگاران را تأييد كرد

دبير شوراي نگهبان: با متخلفان انتخاباتي بايد برخورد قاطع انجام شود

ســخنگوي وزارتخارجــه پاكســتان: ســفر احمدينــژاد بــه اســلامآباد روابــط دوجانبه را تعميق ميكند

البرادعــي: توافــق ايران و آژانــس يك نقطه عطف است

وزير علوم، تحقيقــات و فناوري: حذف كنكور به تلاش وزارت آموزش و پرورش بستگي دارد

مقــام معظم رهبری: شــركت در مرحله دوم انتخابات، در واقع تمامكردن كار است

احمدینژاد: اجــراي جزئي از سياســتهاي دولت آثار مثبت در جامعه داشته است

وزيرخارجه: اجلاس اتحاديه عرب در دمشــق، بسيار موفقيتآميز بود

توصيه هاشــمي شــاهرودي درباره مبارزه با مفاســد اقتصادي: از تبليغات دروغ و شعارزدگي خودداري شود

مقام معظــم رهبری: اميدوارم مجلس خوبي تشكيل شود

احمدینژاد: حضور ملت در انتخابات نشــانه حيات و بالندگي كشور است

رئيس قوه قضائيه: استفاده ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي عادلانه نيست

آيتالله هاشميرفسنجاني: نمايندگان مجلس هشــتم جديتر به وظايف قانونگذاري و نظارت عمل كنند

در نامه متكي به دبيركل سازمان ملل؛ هشدار ايران درباره عواقب ســكوت در برابر نسلكشــي اسرائيل در غزه

احمدینــژاد در ديــدار وزيرخارجــه سوريه،خواســتار هوشــياري ملتهاي منطقه در مقابل فتنه آمريكا شد

احمدینــژاد: ملتهــای منطقــه بــرای خنثیســازی توطئــه و فتنهگری دشــمنان آماده باشند

آيتالله هاشمیرفســنجانی: مجلس هشــتم جدیتر به وظايف قانونگذاری و نظارت عمل كند

رئيس قوه قضائيه: مردم ايران مردمســالاری دينی میخواهند

دادستان انقلاب و عمومی تهران: رسيدگی به شكايات انتخاباتی بدون فوت وقت انجام میشود

وزيرخارجه: راه حل خارجی در لبنان شكست خورده است

دبيركل ناتو، مسئله هستهای ايران را تهديدی برای ثبات منطقهای و بينالمللی خواند

سيدحســن خمينی: اميدوارم نتيجه انتخابات برای كشور مفيد باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.