اكن انگشوتشاهتا به هحاملهمتربوريهستيب م سهورزباناينپايارانکيستان

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق: چهارشنبهشــب مرز مشــترک ايران و پاكستان يک بار ديگر شــاهد حادثهای تروريســتی بود كه منجر به شــهادت 9 مرزبــان ايرانی شــد. اينبــار حادثه در منطقه مرزی ميرجــاوه رخ داد. ايرنا گزارش داده: «11 نفر از مأموران مرزبانی نيروی انتظامی متشــكل از سه نيروی كادر و هشــت ســرباز وظيفه، حدود ساعت 20 چهارشنبهشــب در منطقه مــرزی چاهندو ميرجاوه به هنگام تعويض پست، مورد حمله و كمين تروريستها قرار گرفتند. متأســفانه ســه درجهدار و شــش سرباز وظيفــه مرزبانــی در ايــن حادثه بــر اثر تيرانــدازی با تيربار گرينف به شــهادت رســيدند». ساعاتی بعد گروه تروريستي موسوم به جيشالعدل، مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفت.

مرز مشترک ايران و پاكســتان 909 كيلومتر است و گذرگاه ميرجاوه - تفتان از نقاط مرزی اين دو همســايه است كه در ســالهای اخير زير پوست دستدادنهای ديپلماتيــک و مذاكرات مرزی، بــا دمل چركی حوادث مرزی مواجه بوده اســت. ايالت بلوچستان پاكستان از مناطق ناامن پاكستان محسوب میشود و در سالهای اخير، عاوه بر گروههــای جدايیطلب بلوچ، گروههای تروريســتی هم در اين منطقه فعال بودهاند. حمله به مراكز دولتی و حماتی به اقليت شــيعه در اين ايالات بسيار تكرار میشود.

دستكم در يک ماه گذشــته ايران چندين ميهمان پاكســتانی داشــت كه در همه ماقاتهــای اخير، بر لزوم امنيت مرزها تأكيد شــد؛ اما مرزهای اين دو كشور كمترين امنيت را دارد؛ حوادث مشابه تروريستی در مرز ايران و پاكســتان، در ســالهای اخير كم نيست و طرف پاكســتانی تنها مثل يک ناظر بیطرف، حادثهای را كه موجب شــهادت چند مرزبان شــده، محكوم كرده و از پذيرش مســئوليت برای پيشــگيری از اينگونه حوادث سر باز میزند.

برخورد غيرمسئولانه اســامآباد موجب شد حسن روحانــی، رئيسجمهوری، در پيام تســليت اين حادثه از دولت پاكســتان بخواهــد: «با اقدامی مســئولانه و سريع نسبت به شناســايی، معرفی و برخورد با عوامل گروههای تروريســتی- تكفيری اين جنايت اقدام كند». در پيــام روحانی، ضمن تســليت و ابــراز همدردی با خانواده مرزبانان شــهيد، آمده است: «از دولت دوست و همسايه، پاكستان كه اين اقدام كور و بزدلانه از طرف مرزهای آن كشــور صورت گرفته، میخواهم با اقدامی مسئولانه، هرچه سريعتر نســبت به شناسايی، معرفی و برخورد با عوامل گروههای تروريســتی- تكفيری اين جنايت اقدام كند. از دبير محترم شــورای عالی امنيت ملــی و وزارت امور خارجه نيــز میخواهم تا حصول نتيجــه، با جديت موضوع را پيگيری تــا از تكرار چنين حركتهای ناجوانمردانهای جلوگيری شود .»

نامه به نوازشریف

رئيسجمهــوری در نامــهای بــه نوازشــريف، نخستوزير پاكستان، از او خواست برای حفظ و ارتقاي روابط خوب و برادرانه دو كشــور، دستور دهد مسببان اين اقدام تروريستی تحت پيگرد قانونی قرار گرفته و به محكمه عدالت سپرده شوند.

روحانی با ذكر حادثه با جزئيات و زمان و ســاعت، در اين نامه بــه تاش جمهوری اســامی ايران برای ايجاد امنيت در مرز پاكســتان اشــاره كرد و نوشــت: «خاک ايــران هيچگاه عليه همســايگان خود ازجمله پاكستان مورد سوءاســتفاده قرار نگرفته؛ اما متأسفانه عدم اقدام و برخورد لازم باعث خسارات و كشتهشدن مرزبانان جمهوری اسامی ايران و بعضا مردم بیگناه شــده اســت. برای چندمين بار اســت كــه تعرضات مشابهی از سوی اشــرار و گروههای تروريستی از خاک پاكستان عليه جمهوری اسامی ايران صورت میگيرد و علیرغــم وعدههــای مقامات مســئول آن كشــور، همچنان شاهد تكرار اين حوادث تلخ هستيم... ضمن ابراز نگرانی عميق و تأســف شــديد از تكرار تعرضات تروريستی از خاک پاكستان به خاک جمهوری اسامی ايــران، انتظار میرود برای حفظ و ارتقای روابط خوب و برادرانه دو كشــور، دستور فرماييد مسببين اين اقدام تروريستی تحت پيگرد قانونی قرار گرفته و به محكمه عدالت سپرده شوند .»

پیگیری از مجاری دیپلماتیک

به دنبال اين حادثه، رئيس دســتگاه ديپلماســی با صدور پيامی با تســليت ايــن حادثه اطمينان داد: دســتگاه ديپلماســی كشــور از هيچ كوششی برای پيگيــری موضــوع از مجــاری ديپلماتيــک و تنبيه تروريستهای شرور فروگذار نخواهد كرد. همچنين سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسليت شهادت اين مرزبانان گفت: دولت اسامآباد بايد درباره نحوه حضور و عمليات گروهکهای شــرير در خاک خود پاســخگو باشــد. او تأكيد كرد: «جمهوری اســامی ايــران ضمن پيگيــری اين موضــوع از همه مجاری ديپلماتيک و سياســی، حق دفاع برای دفع شرارت را برای خود محفــوظ میداند». مولوی عبدالحميد، امامجمعه اهل ســنت زاهــدان، نيــز در پيامی كه در وبســايت او منتشر شــده، «گروهکهای تروريستی» را مســئول اين اقدام دانســته و گفته اســت: وقوع چنين واقعهای در آســتانه برگزاری انتخابــات، «برای مردم شريف استان غيرقابلتحمل است».

احضار سفیر

به دنبال اين تحركات ديپلماتيک، ســفير پاكســتان در تهــران به وزارت امــور خارجه فراخوانده شــد. در اين احضار، مديركل آســيای غربی وزارت امور خارجه مراتب اعتراض جمهوری اســامی ايران را به ســفير پاكســتان اباغ كرد و گفت ما قويــا انتظار داريم طرف پاكســتانی اقداماتی جدی و اساســی برای بازداشــت تروريستها و مجازات آنها انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.