اگر پاکستان نمیتواند، خودمان وارد عمل شویم

کمال دهقانیفیروزآبادی*

Shargh - - دیپلماسی -

بهترين راه برای تأمين امنيت در مرزهای ايران و پاكســتان، شناســايی ريشــه مشكات و سپس اقدام اجرائی است. پاكستان كشوری است كه سالها در كنار آن با امنيت و آرامش زندگی میكرديم و مشكلی نداشــتيم، اما اكنون با دخالتهای عربستان شــاهد اينگونه مسائل هســتيم. عربستانسعودی از طريق تقويت تروريســم تكفيری با ايدئولوژی وهابی در افغانستان و پاكستان ناامنی را در اين كشورها و مرزهای آن افزايش داده است. به نظر میرسد ريشه مسئله اين است كه گروهی در پاكستان نمیخواهند روابط اين كشور با ايران بهبود يابد، چراكه رئيس مجلس آنها يک هفته قبل به ايران آمده بود و حالا چنين ماجرايی پيش آمده اســت. بعد از شناســايی عوامل بروز مشــكل بايد وارد مرحله عمليات اجرائی شد و اقدامات پيشــگيرانه كرد. اين وظيفه دســتگاههای اطاعاتی و امنيتی است كه پيشــگيرانه عمل كنند. وقتی كشور همسايه در مرزها به ما تعرض میكند و خودش توان كنترل مسئله را ندارد، بايد خودمان وارد عمل شويم و مراكز تجمع و پايگاههای تروريســتها را از بين ببريم. احتمالا آنها در فواصلی مثل50 يا صدكيلومتری مــرز ايران در خاک پاكســتان پايگاههايی دارند كه میتوانند اينطور مرزبانان ما را به خاکوخون بكشــند بنابراين بايد خودمان وارد عمل شويم و قبل از اينكه چنين فرصتی پيدا كنند، پايگاههايشان را از بين ببريم. قراردادهای امنيتی موجود ميان ايران و پاكستان نيز در اين زمينه كمک میكند. بههرحال اكنون كه چنين اتفاقی افتاده است، دولت پاكستان وظيفه دارد حملهكنندگان را دستگير كند و تحويل دهد. *نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.