تر سامتاپ دیر آستان شهصدروز چمییننح؛ضتورد کا هردخیسفیدداز ع جد کموارضهشیدمشاگلفتی

Shargh - - جهان -

صــد روز از دولــت ترامپ میگــذرد، صدروزی کــه نشــاندهنده موفقیــت پــروژه عادیســازی موضعگیریهــای عجیــب و غریب دونالــد ترامپ و شکســت جنبشهای مدنی بــرای بهراهانداختن مخالفتی جدی بــا رئیسجمهــوری کنونی ایالات متحده اســت. ترامپ به رســم رؤســای جمهوری پیشین ایالات متحده در یک سخنرانی دستاوردهای دولتــش را به مردم شــرح میدهد. ســنت گزارش دســتاوردهای صد روز نخســت دولت را فرانکلین روزولــت بنا کــرد و از همــان زمان تا امــروز ادامه داشته است. در آخرین هفتههای منتهی به صد روز نخســت دولت ترامپ، او از رویکرد آمریکا نخســت خود تا حدود زیادی فاصله گرفت و علاوه بر حمله به پایــگاه هوایی ســوریه و بهکاربــردن بزرگترین بمب غیرهستهای در افغانســتان، پس از بالاگرفتن تنشها در شــبهجزیره کره، ناوگروهی را به آبهای نزدیک کرهشــمالی اعزام کرد. او همزمان با افزایش تنشهــا از چین خواســت با اســتفاده از نفوذ خود بر کرهشــمالی از این کشــور بخواهــد آزمایشهای موشکی خود را متوقف کند و سپس خاطرنشان کرد ایالات متحده در صــورت بیتفاوتی چین، بهتنهایی علیه کرهشمالی اقدام میکند.

تمجید از چین

چین بارها خواستار خویشتنداری دو طرف شده بــود اما به نظر نمیرســید دولت ایــالات متحده از اقدامات چین برای حل این مناقشــه راضی باشــد. ترامــپ که پیشتر گفتــه بود چین به انــدازه کافی برای مهار کرهشــمالی تلاش نمیکند، روز گذشــته از در دیگری وارد شــد و تلاشهای رئیسجمهوری چین برای حل مســئله کرهشــمالی را ستود. دونالد ترامپ از «شــی جینپینگ» رئیسجمهــور چین به خاطر تلاشهایش برای کمک به رفع نگرانی درباره کرهشمالی تشکر کرد و او را «یک مرد خیلی خوب» خواند که به کشــورش عشــق مــیورزد. گرچه در روزهای اخیر و با فرســتادن تجهیزات نظامی آمریکا بــه آبهای شــبهجزیره کره گمانهها دربــاره اقدام نظامی آمریکا علیه کرهشــمالی بــالا گرفته بود اما رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در تلاش اســت راهحلــی دیپلماتیک برای این بحران پیدا کند و در همین راســتا دولت او مجموعه تــازهای از تحریمهــای اقتصادی را آمــاده میکند بیآنکــه گزینه نظامــی را رد کنــد. بااینحال او یک مناقشــه عمده با کرهشمالی بر سر برنامههای اتمی و موشــکی این کشــور را هم محتمل دانسته است. ظاهرا تمجید دونالد ترامپ از رئیسجمهوری چین معطــوف به وعدههای اخیر چین اســت. آنطورکه «رکس تیلرســون»، وزیر خارجه آمریکا گفته است، چین بــه آمریکا وعده داده اگر کرهشــمالی بار دیگر آزمایش موشــکی انجام دهد، تحریمهــاي تازهای علیه این کشــور وضع میکند. تیلرســون همچنین گفت اگر کرهشــمالی تســلیحات هســتهای خود را نابود کند، آمریــکا آمادگی دارد با رژیم «کیم جونگ اون»، رهبر کرهشمالی مســتقیما وارد مذاکره شود. در روز پنجشنبه هم «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه خواستار ازسرگیری گفتوگوها با کرهشمالی شد. پوتین در جریان دیداری در مسکو با «شینزو آبه» نخســتوزیر ژاپن همه طرفهای این جدال لفظی را ترغیــب کــرد «از بهکارگیری زبان ســتیزهجویانه خــودداری کننــد». پوتیــن گفــت او و رهبــر ژاپن میخواهند شاهد «دیالوگی مسالمتآمیز و سازنده» میان طرفها باشند.

انتقاد از عربستان

ترامــپ در بخش دیگری از ایــن گفتوگو که در کاخ ســفید انجام شــد، با انتقاد از توافق دفاعی با عربســتان اعلام کرد این توافق فقــط بهنفع ریاض اســت. به گفته ترامپ، عربستان با آمریکا به صورت عادلانــه برخورد نکــرده زیــرا آمریــکا هزینههای هنگفتی را برای دفاع از عربستان صرف کرده است. دونالد ترامــپ در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفته «صراحتا بگویم، عربســتان ســعودی با ما منصفانه رفتار نکــرده چون ما برای دفاع از عربســتان مقدار زیادي پول از دست میدهیم». این اظهارات پیشتر نیز در کمپینهای تبلیغاتی او مطرح شــده و ترامپ اعلام کرده بود ســهم آمریــکا در حمایت امنیتی از کشــورهای منطقه عادلانه نیست. ترامپ همچنین گفت مذاکراتی را با مقامات عربســتانی و اسرائیلی درباره ســفرهای احتمالی در اواســط مــاه مي آتی انجام خواهد داد.

توافق وحشتناک با کرهجنوبی

ترامپ درباره سیســتم دفاع موشــکی آمریکا که اخیرا به کرهجنوبی ارسال شد نیز موضعگیری کرده و خواستار تجدیدنظر در توافق تجاری با کرهجنوبی و دریافت بهای تجهیزات دفاع ضدموشکی ارسالی به آن کشور شده اســت. ترامپ پیشتر و در جریان مبارزات انتخاباتی هم به این نکته اشــاره کرده بود. بــه گفته ترامپ او در نظر دارد «توافق وحشــتناک» تجاری با کرهجنوبــی را یا بر هم بزند یا دوباره آن را مورد مذاکره قرار دهد.

نصب شــبکه دفاعی «تــاد» براســاس توافقی صورت میگیرد که سال گذشــته بین دولت «باراک اوبامــا» و «پــارک گون-هــه»، رئیسجمهــوری برکنارشده کرهجنوبی امضا شد. براساس این توافق، کرهجنوبی موافقت کرد از تولید داخلی سیستمهای موشــکی خــودداری ورزد و به جــای آن، از کمک آمریکا در این زمینه برخوردار شــود. هدف از نصب این شــبکه، تقویت بنیه دفاعــی کرهجنوبی در برابر برنامه موشکی و هستهای کرهشمالی بوده است.

ترامپ در این گفتوگو گفت: «من به کرهجنوبی اطلاع دادهام که شایسته است آنان قیمت این شبکه را به مــا بپردازند، این یک شــبکه یکمیلیارددلاری اســت، تجهیزاتی فوقالعاده عالی که موشکها را در هــوا هدف قرار میدهد و منهــدم میکند». یک مقام وزارت خارجه کرهجنوبی گفته براساس توافق بین دو کشــور، ایــالات متحده هزینــه تهیه و نصب تجهیــزات تاد را برعهده گرفتــه و دولت کرهجنوبی نیز زمین موردنیاز برای نصب این تجهیزات را بهطور رایگان تأمین کرده اســت. وی گفت هیچ تغییری در این توافق صورت نگرفتــه و دولت آمریکا هم هنوز تقاضایی بــرای تجدیدنظــر در توافقنامه دوجانبه از دولــت کرهجنوبی نکرده اســت. رئیسجمهوری آمریکا در پاســخ به این ســؤال که چه زمانی قصد خــود برای مذاکره مجــدد درباره توافــق تجاری را اعــلام خواهد کــرد، گفت: «بســیار زود. همین الان قصد خود را اعلام میکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.