هم هفت معلمها از دغبدناسغبتهههامعلیم معلمیشان میگویند

Shargh - - تختهسفيد -

میخواهید در آینده چهکاره شــوید؟ میخواهم معلم شوم؛ زیرا... ؛ این موضوع انشــا خاطره مشترک کودکی بسیاری از ماست. « » بهترین خاطرههای دانشآموزیمان در لحظههایی ســپری شد که نقشههایی برای برهمزدن نظم کلاس میکشیدیم و معلمهایی که صبورانه یا ناصبورانه برایمان خاطرهها ســاختند و اینروزها برایشــان خاطره شــدیم؛ خاطرهای دور از دوران تدریسشــان. بزرگتر شدیم و مثل خانم معلم یا آقا معلممان روزگار پرمشغلهای را میگذرانیم. شاید این روزها بهتر حال و هوای معلمهای « »« » مدرسهمان را درک کنیم. به مناسبت هفته معلم از معلمان خواستیم دغدغههای خود را از حرفه معلمیشان برایمان بنویسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.