پایان جشنواره جهانی فجر با درخشش «خانه»

Shargh - - هنر -

شــرق: اختتامیه سیوپنجمین جشــنواره جهانی فیلم فجر در تالار وحدت برگزار شــد و اصغر یوســفینژاد با فیلــم «اِو» مهمترین جوایــز این رویداد سینمایی را به خانه برد.

مراســم اختتامیه شــامگاه پنجشنبه، هفتم اردیبهشــت با صحبتهای رضا میرکریمــی، دبیر جشــنواره و پخش کلیپی درباره عباس کیارســتمی در تــالار وحدت آغاز شــد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، ســیدرضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان ســینمایی، از مقامات حاضر در این مراسم بودند. حجتالله ایوبی، مشاور وزیر ارشــاد، علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مهتاب کرامتی، کمال تبریزی، حســین نمازی، محمدرضا عباسیان، امیرعلی دانایی و... در این مراســم حضور داشتند. در ادامه مراســم، جوایز بخش نتپک به اصغر یوسفینژاد برای فیلم «اِو» اهدا شد. جایزه بینالادیان به فیلم «چاقو در آب پاک» از کشور چین تعلق گرفت.

در بخش جلوهگاه «شــرق» تندیس بهترین فیلم کوتاه آســیایی به آرین وزیردفتــری، کارگردان «هنــوز نه»، محصول ایران اختصــاص یافت. مجید برزگر به نیابت از او جایزه را دریافت کرد. همچنین تندیس بهترین کارگردان آســیایی به شــهربانو ســادات، کارگردان «گرگ و بره» محصول افغانستان، دانمارک، فرانسه و سوئد اختصاص یافت و تندیس بهترین فیلم بلند آسیایی به ثابت کورمانبکف، کارگردان «بازآمده» از قزاقســتان اهدا شــد. در ادامه مراسم برای اهدای جایزه «محمد امین )ص)» سیدرضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمدمهدی حیدریان و رضا کیانیان روی سن آمدند. تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مظفر حسینخانی، کارگردان فیلم «بابایی» از ایران اختصاص یافت. رضا کیانیان از وزیر ارشــاد درخواست کرد جایزه را ظریف بهعنوان قهرمان ملی و کســی که غرور ایرانی را حفظ کرد، اهدا کند. در بخش سینمای سعادت، ســیمرغ ســیمین بهترین فیلم کوتــاه و جایزه نقدی به قصیــده گلمکانی، کارگردان «آگهــی فروش»، محصول ایران تعلق گرفت. همچنین ســیمرغ ســیمین جایزه ویژه هیئــت داوران برای بهترین دســتاورد هنری در یکی از زمینههای فیلمبرداری، تدوین، موســیقی، طراحی صحنه یا طراحی لباس و جایــزه نقدی به جینجینگ ژو )فیلمبــرداری( و وانگ تو )کارگردان هنری( فیلم ســینمایی «آقای بیدردســر» محصول چین و فرانسه اختصاص پیدا کرد. جایزه بعدی بخش ســینمای سعادت )مســابقه بینالملل( را رسول صدرعاملی اهدا کرد. ســیمرغ ســیمین و جایزه نقدی بــرای بهترین بازیگر مرد به استفان دنولیوبوف، بازیگر «گلوری» و سیمرغ سیمین و جایزه نقدی برای بهترین بازیگر زن به مارگیتا گوشــوا، بازیگــر فیلم «گلوری» محصول بلغارستان اختصاص پیدا کرد.

ســیمرغ ســیمین و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه به اصغر یوسفینژاد برای فیلم «اِو )خانه)» رسید.

سیمرغ سیمین و جایزه نقدی بهترین کارگردان بخش مسابقه بینالملل به ایوان دیگائونا برای فیلم «گناهکاران» اهدا شــد. ســپس محمدمهدی حیدریان برای اهدای ســیمرغ زرین بهترین فیلــم و جایزه نقدی به صحنه آمد. این جایزه به اصغر یوســفینژاد برای فیلم «او» اهدا شــد. یوسفینژاد گفت: «این جایزه برای استادم کیارستمی و برای تبریز است. زندهباد ایران». اشــکان خطیبی، مجری مراســم، در پایان گفت: «قرار ما سال آینده زیر این سقف برای صلحی پایدار».

پــس از پایان مراســم اختتامیه، ســیدرضا صالحیامیری، وزیر ارشــاد، بههمراه محمدمهدی حیدریان )رئیس سازمان سینمایی( و رضا میرکریمی )دبیر جشنواره( به سؤالاتی درباره این رویداد پاسخ دادند.

صالحی در پاســخ به سؤالی مبنیبر اینکه آیا میرکریمی برای سومینبار بهعنوان دبیر جشــنواره سال آینده ابقا میشــود، گفت: «او از سرمایههای سینماســت و نیاز بــه ابقا ندارد. امروز ســینمای ایــران در اختیار صاحبان سینماســت و آقای حیدریان از بنیانگذاران سینمای ایران و آقای میرکریمی هم از چهرههای درخشانی است که همراه با تیم خود این جشنواره را برگزار کردند؛ تیمی که افرادی همچون رضا کیانیان در آن حضور داشــتند. یکی از اقدامات خوب و خلاقانه آقای میرکریمی، انتقال جشــنواره به مرکز شــهر و حضور میهمانــان در هتل این منطقه و همینطور رســتورانهای آن بود که درواقع واقعیت شــهر تهران را به میهمانان خارجی نشان میدهد». او افزود: «بنابراین مجموعه وزارت ارشاد تنها از این دوستان پشتیبانی میکند و ما میبینیم که این سینما در عرصه ملی و بینالمللی و منطقه میدرخشد. این جشــنواره بهلحاظ هزینه کمتر و بهلحاظ کمیت بسیار بالاتر از جشنواره قبل بوده و محسوس است که در منطقه ضریب نفوذ خوبی دارد».

همچنین محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان ســینمایی، در پاســخ به ســؤال ایســنا درباره بودجه جشــنواره که میرکریمی هم خواســته بود مسئولان ســازمان یا وزارتخانه دراینباره توضیح دهند، بیان کرد: «به نظرم دراینباره بدون اینکه بدانیم هدفمان چه بوده و به چه دستاوردی رسیدیم، بحثکردن قابلنتیجهگیری نیست. باید بدانیم که با چه هدفی کار کردهایم، آیا هزینهها درســت بوده و به اهدافی که برنامهریزی شــده بود رسیدهایم یا خیر». حیدریان گفت: «در جریان هســتم که هزینههای این جشــنواره به مدیریت خوب آقای میرکریمی پرداخت شــده و بعضیجاها با خست عمل کردهاند؛ آن هم بدون آنکه صدمهای به اهداف جشــنواره وارد شده باشد. مثل اینکه میهمانان همیشه در هتلهای بالاشهر اسکان مییافتند، اما الان به بافت ســنتی شــهر تهران منتقل شــدهاند. رقم کلی ما برای جشنوارهها حدود 13 میلیارد تومان بوده است که باید ببینیم تخصیصهای امسال داده میشود یا نه که بدهی آقای میرکریمی را هم بدهیم».

همچنین رضا میرکریمی در پاســخ به سؤال ایسنا مبنیبر اینکه آیا فیلم «آشــغالهای دوستداشــتنی» (محســن امیریوســفی( با نظر خود او به جشــنواره راه نیافته یا دلایل دیگری داشته اســت، گفت: «فیلمهای ایرانی باید مســیر پروانه نمایــش را برای حضور در جشــنواره جهانی طی کنند و متأسفانه این فیلم این مسیر را طی نکرده بود. امیدوارم در اولین فرصت که ایــن اتفاق بیفتد و فیلم پروانه نمایش بگیــرد، آن را نمایش دهیم». رئیس ســازمان ســینمایی با تأکید بر اینکه موضوع توزیع غیرقانونی فیلمهایی با آرم «بازبینی ارشــاد » در دست بررسی اســت، اظهار کرد : «در ماههای آینده چنــد فیلم پربحثی که هنوز مجوز اکــران نگرفتهاند دوباره بازبینی خواهند شــد». محمدمهدی حیدریان در گفتوگو با ایســنا، در پی انتقاد و شکایت رضا درمیشــیان، کارگردان فیلم «عصبانی نیستم»، نسبت به توزیع غیرمجاز نسخهای از فیلمش با مُهر بازبینی ارشاد بیان کرد: «خیلی بعید میدانم این خبر صحت داشته باشد، چون فیلم با آرم بازبینی را صاحب فیلم به سازمان سینمایی میدهد پس ممکن است با همان آرم هم در جای دیگری نمایش داده شده باشد و این آرمی نیست که در سازمان روی فیلم خورده باشد.»

حیدریان در پاســخ به اینکه چند ماه بیشــتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده و به نظر میرســد اهالی فرهنگ رضایت کافی از عملکرد این دولت در حوزه فرهنگ و هنر نداشــته باشــند چون شــاید حداقل انتظار میرفت فیلمهایی مثل همین «عصبانی نیســتم» که بهنوعی نقد دولت قبل بودند پروانــه نمایش بگیرند و نیز در پاســخ به اینکه آیا قرار نیســت اتفاقی برای فیلمهای توقیفشده وزارت ارشاد بیفتد؟ بیان کرد: «ابتدا اگر بخواهم راجع به بخش اول ســؤال شما و سینما صحبت کنم باید بگویم که در این دولت آنچــه در همه زمینهها رخ داد بینظیر اســت؛ یعنی شــما با حدود هفت میلیون بیننده شــروع کردید و به ‪2 7‬ میلیون بیننده رســیدید یا با کمتر از ‪3 ۰‬ میلیارد درآمد سالانه شروع کردید و به 17۰ میلیارد تومان رسیدید.»

او افزود: «بررســی تعداد فیلمهایی که ســاخته شــده و امــکان اکران نداشــتند، ولی در گروه هنر و تجربه اکران شــدند و نیز ســاخت حدود 2۰۰ فیلم در حوزههای مختلف نشــان میدهد که اگر تمام اینها را درصدبندی کنیم، مشــخص میشود که چند درصد از فیلمها امکان اکران پیدا نکردند. بنابراین به نظرم این یک ظلم است که آنچه به «درصد» نمیرسد یا درصد خیلی پایینی دارد به مسئلهای تبدیل شود که البته موافقان و مخالفانی هم دارد و براســاس آن اجازه دهیم کل فضا آشفته شود، آن هم به دلیل یک یا دو درصد اتفاقی که افتاده و بهتر بود به شکل دیگری رخ میداد.»

رئیس سازمان ســینمایی با اشــاره به اینکه آنچه مطرح شد یک بحث کلی اســت، ادامه داد: «حال اگر بخواهم مصداقی پاسخ دهم باید بگویم، به نظــرم لااقل ما که فکــر میکنیم گفتمانمان جور دیگری اســت و آنکه مخالفِ مخالف ماســت، الزاما ممکن است دوست ما نباشد، چنین شرایطی را نمیپســندیم. البته تأکید میکنم چون فیلم «عصبانی نیستم» را ندیدهام خیلی راحت و براساس یک معیار و متر کلی صحبت میکنم.»

محمدمهدی حیدریان در پاســخ به اینکه با توجه به این توضیحات، آیا دســتکم در حوزه فیلمهای توقیفی باید منتظر اتفاقــی در چند ماه آینده بــود؟ اظهار کــرد : «اتفاقی که حتما میافتد این اســت که ایــن آثار دوباره بررســی میشوند و همچنین اینکه بررســیها با این نگاه انجام خواهد شد که اگر بخشهایی از فیلم با دوباره گرفتهشــدن، آن اثر را بلامانع کند همین سیاســت را دنبال کنیــم. ضمن اینکه اگر فیلمی هم باشــد که اشــکالش خیلی کلیتر از این بحثهاســت حتمــا اعلام میکنیم و آن را در برزخ نگه نمیداریم تا تکلیفش روشن باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.