ف اگهاتولگوبا یحجهتانللهر ایوهنر فبیر،ارئیمسوستادشمننداحس ر منینکونحاننید

Shargh - - هنر -

دکتــر حجــتالله ایوبی، رئیس ســابق ســازمان ســینمایی، همزمــان بــا دوازدهمیــن انتخابات ریاســتجمهوری، به جرگه کمپیــن انتخاباتی دکتر روحانی پیوســت. او که ریاست ســتاد هنرمندان را برعهده گرفته، در این مدتِ کوتاه به دلیل ارتباطات نافذش میان هنرمندان، این ســمت را پذیرفت. او دلیل حضورش را اعتلای فرهنگ، هنر و کشور، برای « آینده نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه ایران و ایرانی در جهان ســربلند و سربلندتر باشند اعلام » کرد. با او گفتوگوی کوتاهی انجام دادیم.

امسال در بخش بینالمذاهب بهعنوان داور در جشــنواره جهانی فیلم فجر حضور داشتید. با توجه به اینکه شما یکی از بانیان برپایی جشنواره جهانی فیلم فجر بودیــد، تحلیلتان از این دوره جشنواره چیست؟

جشــنوارهای که برگزار شــد شایســته نام ایران و ســینمای ایــران بود. به نظــرم، این جشــنواره از موفقیتهای بــزرگ دولت «تدبیر و امید» در عرصه سینما و دیپلماسی فرهنگی و عمومی است. بنده با هیئتهای مختلــف گفتوگو کردم. همه میهمانان از نظم، مدیریت و شــیوه برگزاری جشــنواره بســیار خشنود و راضی بودند. جشنوارهای کاملا حرفهای با رعایت همه آداب جشــنوارههای جهانی برگزار شد. فیلمها بسیار خوب بودند و استقبال مردم از فیلمها هم نشان داد جای چنین جشنوارهای در کشور خیلی خالی بود. به شــما اطمینان میدهم این جشــنواره یکــی از بزرگتریــن رویدادهای فرهنگــی و هنری منطقه ما و آسیا خواهد شد.

شــما این روزها در عرصه دیپلماســی کشور هم وارد عمل شــدید. دلیل پذیرفتن «ریاســت ستاد هنرمندان» در کمپین انتخاباتی دکتر حسن روحانی چیست؟ براســاس چه تحلیلی این امر مهم را قبول کردید؟

من تاکنون در هیچ ستادی مسئولیت نداشتم، ولی امروز بر خودم وظیفه میدانم، برای اعتلای فرهنگ و هنر و کشــور، برای آینده نظام جمهوری اســلامی ایران، برای اینکه ایران و ایرانی در جهان ســربلند و سربلندتر باشــند در این مســیر حضور داشته باشم. چون راهی جــز ادامه دولت «تدبیــر و امید» وجود ندارد. وظیفه ملی، دینی و انقلابی خود دانســتم در حد توان اندکم به ادامه این راه کمک کنم.

با توجه به ارتباط همدلانه شما با هنرمندان، تا امروز، میزان مشــارکت هنرمنــدان را چگونه دیدید؟

استقبال بسیار خوبی شــد. هنرمندان رشتههای مختلــف با میل و علاقه و انگیزه بالا اعلام همکاری کردند. کمیتههای مختلف تشــکیل شــد و «ســتاد هنرمندان» پاتوق بســیار پررفتوآمدی شــده برای همــه هنرمندانی که به هیچ قیمتی حاضر نیســتند به شــرایط پیش از دولت «تدبیر و امیــد» برگردند. دورانی کــه هنر و هنرمند بر صندلی اتهام نشســته بودند. روزگاری که ســونامی مهاجرت هنرمندان از کشــور روزبهروز شــدت مییافت. روزگار بستهشدن خانههای صنفــی اصناف، روزگار ورشکستهشــدن هنرها، مانند ســینما. اهالی هنر فراموش نمیکنند. ضمن اینکه آنها رفیق نیمهراه هم نیستند.

با وجــود همراهی بیشــتر هنرمندان، برخی از آنها گلایههایی از دولت تدبیر و امید داشــتند، برای جذب آنها چه تمهیداتی اندیشیدید؟

بنای باشــکوه هنر ایران دچار زلزلهای سهمگین شــده بود. این بنا در این چهار ســال بازسازی و هنر احیا شد. هنر تجســمی رونق گرفت. سینما از مرگ حتمی نجات یافت. هنر نمایشــی و تئاتر، موسیقی و هنرهای دیگر احیا شدند.

بسیار طبیعی است که هنوز در آغاز راهیم. هنوز در نیمه راهیم و البته همچنان مشکلاتی هم هست که یقینا حل خواهد شد. به نظرم در عرصه هنر مهم این اســت که نگاه و رویکرد دولت به هنر چیست؟ آیا هنر را تهدید و هنرمنــدان را رقیب خود میداند یــا برعکس هنر را فرصت میداند؟ همه میدانند و خوب هم میدانند که این دولت به هنر و هنرمندان اعتماد دارد.

اگر دولتــی به مردم و جامعه هنــری بیاعتماد باشــد هر چقدر هــم پول و امکانات بــه این عرصه تزریق کنــد، نتیجهاش ایجاد تفرقــه در میان اهالی هنر میشــود. نتیجهاش بستهشــدن «خانه سینما» میشــود. نتیجــهاش هنــر گلخانهای و سفارشــی میشــود. نتیجهاش میشود شــهروند درجهیک و دو! نتیجهاش میشــود تبعیــض! البته در این دوره مهمترین اقدام انجامشــده مردمیکــردن هنر بود. ویژهخواری حذف شــد. خلاصه این اقدامها عدهای را هم ناخرسند خواهد کرد. ولی بااینحال باید مسیر درست را ادامه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.