جدول2809 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- زشــت و ناپســند- نوعــی انگــور دانــه درشت- سستی و بیحالی 2- جهان غیرمادیمیــوهای معطــر- ریشــه 3- با ســرعت زیاد و بدون توقــف- رمانی نوشــته رضــا امیرخانیمزد اگر مــی طلبی طاعت... ببــر ۴- به صورت علنی- زمین پر از ســنگ ۵- پشــت سرهم بودن کاری- فریاد مهیب- مزاحم تابســتانی 6- کتف، شــانه- تــرس شــدید- بســیار وســیع و پهناور ۷- مذکــر- جوانمــرد- راه رفتــن کودکانــه 8- امانــتدار- توانــا و قدرتمنــد- جــوان 9- مثــل و مانند- اســبابی در ژیمناســتیک- ورم ۱0- مسلســل ســنگین- معبود یگانــه- مجلس شــادی ۱۱- انجامدهنده- واحد شــمارش شتردارای اسم مشترک ۱2- جستوجوگر- هنر پنجم ۱3- دســتمال- محوطه ورزشــی سرپوشــیدهحاجت ۱۴- بالاآمــدن آب دریا- دروغ نمیگویدخوراکــی از تخممرغ ۱۵- جوال- از توابع مثلثاتی – سنگریزه.

عمودی:

۱- نوعــی هواپیمــای جنگــی- آبروریــزی 2- گوشــهای در دســتگاه ماهــور- شــهر برج علاالدوله- کتاب هندو 3- نوعی سوسیس- انبوه ۴- نوار تزیینی- برگشــتن- سنگ قپان ۵- نشانه مصــدر جعلی- دزد ســر گردنه- درخشــندگی 6- پشــت ســر- عفونــت قارچــی دهــان شــیرخواران- مجموعهای هماهنگ و همخوان ۷- کالبــد- تیزرو- امتــداد 8- پایــه و بنیاد- زن گندمگون- اتاق ریلی 9- خمیری چســبنده برای آمادهسازی ســطح- عبادت غیرواجب- وسیلهای برای ســرخوردن روی یخ ۱0- زیبایی قابل درک اما توصیف ناپذیر- تفریح و هواخوری- لبه تیز شمشیر ۱۱- تیر چوبی سقف- ضربهای در تنیس روی میز- تکرار حرفی ۱2- چند رئیس- شجاع- جاودانگی ۱3 – هورمونهای جنســی ماده را تولید میکندشــهری در اســتان اصفهان ۱۴- نوعــی بیماری واگیــر عفونی- پلیــس مخفی آلمــان هیتلریاســب ســرخ و ســفید ۱۵- صحت و ســلامتپایتخت سیرالئون.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.