مرگ؛ سرنوشت تکراری کودکان سوری

Shargh - - روزنامه -

اجســاد کودکانی که سوار بر اتوبوس مرگ جان دادند و ســوختند و هر تکهشــان جایی افتاد، به مسجد حضرت زینب در حومه دمشق رســیده اســت. مادران و دیگر بازماندگان آنها ضجــه میزنند و آه میکشــند. این کودکان با هزار امید و آرزو ســوار آن اتوبوسهای لعنتی شــده بودند. قــرار این بــود آن اتوبوسها به خانههایی در حلب برســند نــه به آرامگاهی کوچک زیر خاک در حومه دمشــق. قرار نبود زندگیشــان به فشــار یک دکمه بند باشد. به دکمهای که یک تروریســت سنگدلانه بفشارد و آنها را ناامید کند. سرنوشــت کودکان فوعه و کفریــا بیش از شــش ســال اســت که در سراسر ســوریه برای همه شــهروندان سوری تکرار میشود.

عکس : AFP

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.