سوریه حمله هوایی اسرائیل را محکوم کرد

Shargh - - روزنامه -

روز پنجشــنبه خبر رســید که پایگاهی هوایی در نزدیکی پایتخت ســوریه هدف حمله نظامــی هواپیماها قرار گرفته اســت. روزنامه نشنالنیوز در تیتر یک خبر میدهد دولت سوریه، اسرائیل را مسئول ایــن حمله معرفی و آنها را محکوم کرده اســت. حزبالله لبنان نیز در حمایت از دولت ســوریه، اســرائیل را محکوم کرده است. سوریه و حزبالله معتقدند دو موشــک اســرائیلی به پایگاه هوایی نزدیک فرودگاه دمشق برخورد کرده است. اما مقامات اسرائیلی این ادعا را قبول ندارند و مدعیاند آنها فقط به هدفی که در آسمان بلندیهای جولان مشــاهده شده، شــلیک کردهاند و هرگز حریم هوایی سوریه را نقــض نکردهاند. در عکس یک ایــن روزنامه صحنهای از نمایش مهارتهای فردی در کشتی نمایشی را در سالن اوپرای دوبی مشاهده میکنیم. حدود ۴0 منتخب این رشــته ورزشی در این سالن دور هم جمع شدهاند تا مهارتهایشــان را به نمایش بگذارند و تلاش کنند در جمع برترینها باشــند. نشــنالنیوز در گزارشی دیگر به کنفرانس بینالمللی صلح در قاهره اشاره کرده و نوشته همه رهبران مذهبی جهان اعم از مسلمان و مسیحی کشتار چند روز پیش در کلیسای قبطیان قاهره و اسکندریه را محکوم کردهاند. داعش مســئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. این کنفرانس به میزبانی شیخ الازهر، احمد الطیب در قاهره با حضور رهبران مسیحی و مسلمان جهان برگزار میشود.

نکته: خبرهای خاورمیانهای و داخلی امارات در صفحه یک نشنالنیوز به هم آمیخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.