ي آابزه رئ سجم ميونهورفر خگوي بييصتطپارسفييبه ات دا م صهاماداتودهسييشومد؟ا

Shargh - - سیاست -

محمدباقــر قالیبــاف روز پنجشــنبه در برنامــه ضبطشــده تلویزیونی خود رئیسجمهــوري و دولت را هــدف حملات قرار داد و خطاب به حســن روحاني گفت: «مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر نوح.»

بعــد هــم همچنــان از وعدههای نجومــی که به مــردم داده دفاع کرد. از یارانه 250هزارتومانی تا ایجاد اشتغال پنجمیلیونی. هشــت سال پیش صداوسیما به خاطر آنچه «اتهامزني به دولت توسط نامزدها» نامیده شــد 20 دقیقه وقت اضافه در اختیار نامزدها قرار داد تا در آخرین ســاعتهاي فرصت مجاز تبلیغات، علیه میرحســین موســوي و مهدي کروبي ســخن بگویند. عــزتالله ضرغامی رئیس وقت ســازمان صداوســیما هفت ســال بعد از تصمیــم اعطاي وقــت اضافه به رئیس دولت مســتقر آن زمان دفاع کــرد و گفت: «اگر در مناظره آخر، آن دو نفر اتهاماتی را نســبت به دو نفر قبلــی که دیگــر زمینهای برای مطرحکــردن اظهارات خود ندارند، مطرح کنند، قطعا اثر منفی خواهد داشت بنابراین شورا تصمیم گرفت این قانون را تصویب کند تا چارهای باشــد برای این موضوع، این مورد درباره آقای احمدینژاد هم صادق بود، بههمیندلیل، هنگامی که شــورا جمعبندی کرد، دید که باید آقــای احمدینژاد 20 دقیقــه بیاید و صحبت کند ». دادســتان کل کشــور همان موقع نســبت بــه این تصمیم اعتــراض کرده و گفتــه بود: «اختصــاص وقت به نامزدهــای انتخابات بهصورت نابرابر غیرقانونی است ». با این حال ضرغامی گفته بود لیســت افرادی که قصد پاســخگویی داشتند، به قــدری بلندبالا بود که باید شــش مــاه برنامههای تلویزیــون را تعطیل میکردیم و دوبــاره همه از نو به هم پاسخ میدادند! به همین دلیل تنها احمدینژاد در صداوسیما حاضر شــد و فرصت «مونولوگ» پیدا کرد. بیآنکه آنهایی که از آنها نامی برده شده بود، بتوانند بر صفحه تلویزیون حاضر شوند و از خود دفاع کنند. حالا سؤال این است که آیا صداوسیما همچنان همان روند را ادامه خواهد داد؟

فعــالان سیاســی از صداوســیما میخواهند برای پاســخگویی بــه اتهامــات مطروحه علیــه روحانی و دولت مســتقر وقت اضافی در نظر بگیرد، مشابه آنچه بــرای احمدینژاد کرد. ایــن فعالان اما بــا نگاهی به عملکرد صداوسیما معتقد هستند امکان تحقق چنین مطالبهای فراهم نیست. چون در طول دولت روحانی، صداوسیما خودش طرف دعوا بوده است.

درهمینبــاره فاطمــه ســعیدی نماینــده مجلس گفت: «با شــناختی کــه از رویــه صداوســیما داریم، انتظار نمیرود مانند ســال ۸۸ بــه رئیس دولت وقت پاســخگویی بدهد. متأســفانه آقای قالیباف اصول یک رقابت سالم را زیر پا گذاشت.»

صداوسیما تمکین نمیکند

علی تاجرنیا از اعضای شــورای مرکزی اتحاد ملت هم دراینباره به «شــرق» گفــت: «فکر میکنم طبیعی اســت وقتی یک یا چنــد نفر از نامزدهــا در برنامههای تبلیغاتــی خــود در صداوســیما به عملکــرد دولت و رئیسجمهور مســتقر هجمــه و آن را تخریب میکنند، صداوسیما باید جدای از وقتهایی که برای برنامههای تبلیغاتی رئیسجمهور مســتقر در نظر میگیرد، زمانی را هم برای پاســخگویی رئیسجمهور بــه اتهامات در نظر بگیرد». او با اشــاره به فحوای ســخنرانی قالیباف در صداوســیما، ادامــه داد : «در وهله اول متأســفم که در ســطح انتخابات ریاســتجمهوری با یک سخنرانی سراســر توهینآمیز و با قلب واقعیات مواجه میشویم کــه آمار غلط در صداوســیما را مطرح میکنند؛ آن هم در شــرایطی که خودشــان به اطلاعات درســت واقف هستند. قالیباف شانسی را برای خود متصور نیست و به همین دلیل سعی دارد از تندشدن فضا به نفع خود خود بهرهبرداری کند. بنابراین صداوسیما باید این حق را برای روحانی قائل شود تا به شبهات مطروحه پاسخ بدهد. اما تصورم این نیست که صداوسیما به این موضوع تمکین کند. چون که صداوســیما در این سالها به طور جناحی رفتار کرده اســت و در همین پوشش اخبار مناظرههای نامزدها هم شــاهد هستیم که اخبار منتقدان روحانی را بیشتر پوشش میدهد. اما به هرحال فرصت برنامههای انتخاباتی 96 محک خوبی برای عملکرد صداوسیماست که بدانیم مثل ۸۸ رفتار میکند یا خیر.»

صداوسیما خودش طرف دعواست

عبدالله ناصری هم به «شــرق» گفت: «صداوســیما اگرچه وقت را به طور مســاوی تقسیم کرده است، اما از سال 92 به این ســو خودش یک طرف دعوا بوده است. اگر صداوسیما کارهایی را که احمدینژاد نکرد به دروغ مطرح کرده و جزء دستاوردها به حساب آورد، 10 درصد همین کار را با روحانی انجام میداد، الان شرایط به گونه دیگری بــود. بنابراین من انتظار ندارم که فضا تغییر کند و صداوســیما وقت اضافهای را در نظر بگیرد».اشاره به رویکرد صداوسیما در این چهار سال و حدسزدن از رفتار این سازمان در برابر قراردادن زمان اضافی برای روحانی جهت پاســخدادن به تخریبهــا اگر یــک روی ماجرا باشــد، روی دیگر فحوای سخنان قالیباف با مردم است. اینکه قالیباف با این ســخنان و ارائه وعدههایی که همه معترف هستند امکان تحقق آن فراهم نیست، دنبال چه هدفی است؟ آیا قالیباف با هدف ریاستجمهوری چنین وعدههای نجومی ســر میدهد یا آنکه خیال دیگری در سر دارد.عبدالله ناصری در تحلیل گفتمان قالیباف گفت: «از ســوی دیگر معتقدم قالیباف کینهای در درون خود نسبت به سال 92 جمع کرده است. او از این جمله «من حقوقدانم، ســرهنگ نیستم» کینه دارد و میخواهد در این مناظرهها آن را جواب دهد و انتقام بگیرد».

حسین مرعشــی ســخنگوی کارگزاران هم در کانال تلگرامــی خود درباره تحلیل خود از فحوای گفتوگوی ضبطشده قالیباف نوشت: «آقای قالیباف، با آمار و ارقام گمراهکننــده نمیتــوان رئیسجمهور شــد! محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در برنامه تبلیغاتی خود در تلویزیون مدعی شــد: با هر یک میلیون تن افزایش تولیدات پتروشیمی، 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمســتقیم ایجاد میشود. این در حالي اســت که بررســیهای کارشناســی نشان میدهــد که به ازای هر یک میلیون تن افزایش تولیدات پتروشــیمی تنها برای 500 نفر شغل مستقیم و برای دو هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد میشود. با این تفاسیر ضریب گمراهکننده آقای قالیباف در مورد شغل مستقیم ٤00 برابر و برای شغل غیرمستقیم 200 برابر است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.