تداوم دولت روحانی و مسئوليت ما

Shargh - - صفحه اول - روزبه كردونی . پژوهشگر سياستگذاری

مارتین لوترکینگ جملهای دارد با این مضمون که «مرگت درســت از لحظــهای آغاز میشــود که در برابر آنچه مهم اســت، ســکوت میکنی». لوترکینگ در سخنرانی تاریخی خــود در جریــان جنبش حقــوق مدنی در ســال 1968 نیز چیزی مشابه این متن را بیان میکند و میگوید: «در انتها ما ســخنان دشمنانمان را به یاد نخواهیم داشت، بلکه سکوت دوستانمان را فراموش نمیکنیم». واقعیت این است که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم همه ما باید به خود نهیب بزنیم که اگر سکوت کنیم و بیتفاوت باشیم، مردهایم. نیازی به جســتوجوی عمیق نیســت، کافی است نگاهی گذرا به اطراف خود داشــته باشــیم تا ببینیم کســانی را که به تعبیر کارل گوســتاو یونگ بهمثابه انســانهای بیســایهای هســتند که «از ایــن امتیاز شبههناک و در واقع بیجا برخوردار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.