چگونه يک رئيس جمهور انتخاب كنيم

Shargh - - صفحه اول - كامبيز نوروزي . حقوقدان

بگذارید از یک مثال ســاده شروع کنیــم کــه احتمالا هریــک از ما تجربهاش کردهایم. کسی به شما مراجعــه میکند و میگوید برای یک کار تجــاري 10 میلیون تومان بده و با من شــریک شود. فرض اول: آن فرد به شما وعــده میدهد که اگر این مبلغ را بدهی، بعد از چند ماه د10 میلیون تومان ســودخواهی کرد! او جزئیات دقیقی هم از کارش به شــما نمیدهد. فقط با شور و حرارت بســیار از بازار داغ و پرســود فلان کاری که میخواهد بکند، چیزهایی به شما میگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.