مثل برخي يكشبه نميتوانيم انبوهي شغل ايجاد كنيم

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصاد:

یکی از شــعارهای نزدیــك انتخابات، حول محور اشتغال و بیکاری میچرخد؛ اینکه دولت آمارسازی کرده و میزان اشــتغال آن چیزی نیست که بیان میکند. اســتناد منتقدان به آمارهــای مرکز آمار است، میگویند میزان اشتغالزایی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.