مفهوم كاغذپاره را ميفهميدند از ايران راهزني نميشد

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا که بنا بود محفلی باشد برای مذاکرات بین ایران با دومین شــریک تجاری خود، دیروز حــاوی پیامی از سوی وزیر امور خارجه بود. محمدجواد ظریف، دیروز فرصت این همایش را غنیمت شمرد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.