رمضانزاده:

مقابله گزینشی با فساد، زمینه ایجاد فسادی دیگر میشود

Shargh - - سیاست -

عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات در نشست خبری «بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینــه برخورد با فســاد و مقایســه عملکرد دولتهای مختلف» در ستاد روحانی حاضر شد. او با تأکید بر اینکه هیچ نقشــی در ســتاد روحانی نــدارد، گفت: «امروز به عنــوان یک اصلاحطلب از عملکــرد آقــای روحانــی دفاع میکنــم». او صحبتهــای خود را بــا علل افزایش فســاد در دولتهــا آغــاز کــرد و آن را ناشــی از افزایــش تصدیگــری دولــت و قانونگریزی دانســت. به گزارش «ایســنا» او در ادامــه گفت: «عدم نظارت عمومــی و دســتگاهها موجــب افزایش فســاد میشود».

رمضــانزاده افزایــش تصدیگــری دولت در ایران را ناشــی از افزایش قیمت نفت دانست. او برای توضیح این مورد گفت: «با مقایســه ورودی درآمدهــای نفت به اقتصاد ایران در ســه دولت پیــش از آقای احمدینژاد مشــاهده میکنیم که در ۲۴ ســال قبل از احمدینژاد ۴۸۰ میلیارد دلار درآمد وارد بودجه عمومی کشور شد اما در هشت ســال دولت احمدینژاد این رقم به ۶۳۸ میلیارد دلار افزایش یافت».

او عوامل دیگری را که در افزایش رانت و فساد مؤثر هســتند، اینگونه برشــمرد: کمتربودن سود تســهیلات بانکی نســبت به تورم، دونرخیبودن ارز و تخلفــات گمرکــی. او عامــل چهارمی را در سالهای آخر دولت احمدینژاد به این مجموعه اضافه کــرد: «در ســالهای پایانــی دولت آقای احمدینژاد با عامل چهارمــی با عنوان تحریم و دورزدن نظامهــای بانکی مواجــه بودیم که این عامل زمینه فســاد را برای عــدهای فراهم کرد». او گفــت: «در دولت آقای احمدینژاد نرخ ســود تســهیلات بانکی یکباره کاهش یافت و پایینتر از نرخ تــورم قرار گرفت. در ایــن دوره با اعلام نرخ ۱۲درصدی برای ســود تســهیلات بانکی شــاهد ایجاد صفوفــی دراز مقابل بانکها بودیم. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانکها وام گرفتند و این اقدام باعث شــد رقم بدهی بانکی دولت ۲۵ برابر شــده و به صد میلیارد دلار برسد». او افزود: «بابک زنجانی از جمله این افراد است».

رمضانزاده ادامه داد: «در دولت آقای روحانی برای نخستین بار نرخ سود وام بانکی بالاتر از نرخ تورم قــرار گرفت و این اقدام راه سوءاســتفاده از سیســتم بانکی را سلب کرد. روحانی همچنین در تمامی موارد به جز خریــد دارو و برخی مصارف عمومی از جملــه خرید اتوبوس برای حملونقل عمومی که آن هم شهرداریها مجری آن بودند، نــرخ ارز را تکرقمی تعیین کرد». او با اشــاره به تخمین کارشناسان اقتصادی گفت: «جلوگیری از دونرخیشــدن ارز موجب پیشگیری از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فساد شده است». رمضانزاده بــا وجود ثابتبــودن تعرفهها و میــزان واردات، از افزایــش درآمد گمرک میگوید: «در ســال ۹۵ نســبت به ســال ۹۴ حدود ۶۱ درصد درآمدهای گمرکــی صرفا بــا کنترل مکانیســمهای گمرک و جلوگیری از آنچه قاچاق نامیده میشــد، افزایش یافت و این موضوع باعث شد دولت عنوان کند در این دوره میزان درآمــد قاچاقچیان از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است».

او گفت: «چنانچه موضوع مقابله با فســاد به صورت گزینشــی انجام شود، زمینه ایجاد فسادی دیگر فراهم میشــود. در همین زمینه ما مشاهده کردیــم که در دولــت آقای روحانــی در موضوع حقوقهــای نامتعــارف دولــت ضمن بررســی موضــوع، آن را پذیرفــت و بــا آن مقابله کرد اما در مقابل درباره موضوع املاک نجومی مشــاهده کردیم که اعلام شد چنین چیزی وجود ندارد».

ســخنگوی دولــت اصلاحــات در بخشهای دیگری از نشســت خبری خود با تأکیــد بر اینکه مدعی هســتیم دولت اصلاحات سالمترین دولت از نظر اقتصادی بوده است، گفت: «دلیل ادعای ما گردش آزاد اطلاعات و وجود مطبوعات و فعالیت آنهاســت چراکه هر جا مطبوعات حضور داشته باشــند و آزادانه نقــد کنند، جلوی فســاد گرفته میشود».

این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مکانیســمهای مبارزه با فساد کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، گفت: «در دولت آقای روحانی این مکانیســمها مشخص است. با توجه به شــناختی که از ایشــان دارم، فکر میکنم روند مبارزه با فساد از سوي ایشان ادامه خواهد یافت». وی افزود: «با شــناختی که از آقای قالیباف دارم، فکر میکنم ایشــان درباره مکانیسمهای مبارزه با فساد مسائل دیگري مطرح کنند».

او در تحلیــل عملکرد قالیبــاف گفت: «آقای قالیبــاف چون به این نتیجه رســیده که کاندیدای اصلی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نیســت، به هر دری میزند که همه دســتاوردهای کشــور را تخریب کند. تحلیل من این اســت که قالیباف به صورت مستقل عمل میکند و در میان اصولگرایان شاخص فردی نیســت که از او حمایت کنند». او اردوگاه اصولگرایی را ازهمپاشیده دانست و تأکید کــرد «اصولگرایان در جمنا مکانیســم مبارکی را شروع کردهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.