مخالفت دوباره رئيسي با حقوق شهروندي

Shargh - - سیاست -

شرق: با حقوق شهروندي مشــکل دارد. ابراهیم رئیســي دیروز در میتینــگ انتخاباتــياش گفت: «حقوق شــهروندي به درد کســاني ميخورد که شغل ندارند». تولیت آستان قدس و معاون سابق قــوه قضائیه روز جمعــه ۲۵ فروردیــن که برای انتخابات ریاســتجمهوری ایران به محل ســتاد انتخابات کشور هم رفته بود گفت: «نوشتن حقوق شهروندی «بس است» و در عمل باید این حقوق را «اجرائی» کرد». ابراهیم رئیسی که در ۳۵ سال گذشــته در ســمتهای مختلف قضائي فعالیت کرده اســت، گفته بود: «حقوق شــهروندی تا به حال چندین بار نوشــته شده اســت و باید نوشتن را بــس کنیم و در عمــل آن را اجرائی کنیم. دوره نگارش حقوق شــهروندی تمام شده است و دیگر نیازی به انشــا نداریم بلکه باید در صحنه عمل و میدان اجرائی، حقوق شهروندان را مستقر کنیم.» بااینحال تا این لحظه او نهتنها برنامه مشــخصي براي اینکه این حقوق شهروندي مدنظر او چگونه باید پیاده شــود، ارائه نکرده اســت بلکه دیروز به صراحت از بهدردنخوردن آن سخن گفت.

البته به جــز ابراهیم رئیســي، آیتالله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم هم از مخالفان منشــور حقوق شــهروندي حسن روحانــي اســت. او هم ســال گذشــته گفته بود: «منشور شــهروندی نه طرح بوده نه لایحه، بلکه «تبلیغات انتخاباتی» و خلاف قانون است. رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با توضیح اصل ۴ که در آن آمده اســت «تمام قوانین کشــور باید برابر موازین اسلامی باشد»، گفته بود: «در جلسه شــورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور، لایحــه اســت باید به مجلــس بــرود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شــود و اگر مصوبه دولت اســت، باید طبق قانون بــه رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشــد. برای اولینبار است که در انقلاب اسلامی چنین منشــوری در کشور بهطور مستقیم به مردم ابلاغ میشــود و متأسفانه قیدوبندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکردهاند».

اگرچــه مهمتریــن نقطــه ضعــف منشــور حقــوق شــهروندي حســن روحانــي، نداشــتن ضمانت اجراســت اما به نظر ميرسد در صورت رويکارآمدن رئیســي همین منشــور هم احتمالا بــه کناري نهاده ميشــود. تدوین منشــور حقوق شــهروندي یکــي از وعدههاي انتخاباتي حســن روحاني در ســال ۹۲ بود. روحاني گفته بود: «من اگر بار مســئولیت امور اجرائي کشــور را برعهده بگیرم منشور حقوق شــهروندي را تدوین ميکنم و معتقدم باید احســاس برابري میان تمام مردم برقرار باشد».

نخســتین اعلامیه مربوط به حقوق شهروندی در دولت یازدهم پنجم آذرمــاه ۱۳۹۲ در گزارش صدروزه رئیسجمهوری دیده شد که رونمایی آن در اواخر آذرماه ۱۳۹۵ بیانگر توجه ویژه دولت به این موضوع بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.