زنان از دولت دوازدهم چه میخواهند

Shargh - - سیاست - الهه کولایی*

مطالبــات زنــان از دولــت در آســتانه انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم موضوع گستردهای است که بخشی از آن شامل مطالبات تاریخی و انکارشده زنان و بخش دیگر، شــامل مطالبات آنان در راستای توســعه همهجانبه کشــور اســت. برای تشریح این مطالبات لازم اســت ابتدا نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان داشــت. آقای دکتر روحانی و همراهان ایشــان، بهویژه در حوزه معاونت زنان، در دوره چهارســاله تصدی خود تکالیف دشواری برای انجام داشــتند که ناشــی از برنامههــای بهجامانده از دو دوره ریاســتجمهوری پیــش از آن بــود؛ برنامههایــی که به بســیاری از دســتاوردهای زنان ایرانی در ســالهای پــس از انقلاب آســیب جدی رسانده بود. در این شــرایط، کار دشوار دولت ترمیم و بهبود بخشــی از آســیبهای ناشی از روند اجرای برنامههای سیســتماتیک و ســامانیافته دولت قبل بــرای بازگرداندن زنان بــه خانههــا و نادیدهگرفتن ضــرورت حضور آنــان در عرصههــای عمومی در حوزه سیاست و اقتصاد بود. دولت یازدهم باید ابتدا آثار این سیاســتهای خســارتبار را جبران میکرد و از میان میبرد، ســپس شــرایط را برای استفاده از توانمندیهای زنان در عرصههــای مختلف فراهم میکرد. یکــی از مهمترین تقاضاهــای زنان نهتنها در شــرایط کنونی بلکه در همه دورهها، این اســت که بتوانند به تناســب توانمندیها و اســتعدادهای انســانی خود، در عرصههای فردی، عمومی و حوزه اجتماعی خارج از خانه نقش فعال و تأثیرگذاری ایفا کنند. شــاهد بودیم دولت آقای دکتر روحانی شعار مهم ایجــاد فرصتهای برابر برای زنــان را مطرح کــرد. دراینزمینــه، اقداماتی نیز انجام شــد؛ اما به طور طبیعی نیاز اســت برای بهبود وضعیت زنان در دسترسی به فرصتهای برابر و ایجاد شرایط مناسب برای اســتفاده از ظرفیتهای انسانی آنها، اقدامات بیشــتری بر پایــه افزایش آموزش عالــی و افزایش توانمندی زنــان در عرصههای مختلــف اجتماعی انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.