رمزگشايي از چهره پنهان مناظره

Shargh - - سياست -

«چه کســانی به سفارت عربســتان حمله کردند؟»؛ این ســؤال خیلــی از ایرانیها بود که عصــر جمعه در نخســتین مناظره انتخابات از زبان «اسحاق جهانگیری» تکرار شد؛ مخاطب آن هم مشخص بود: «باقر قالیباف»، شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاستجمهوری؛ هرچند «قالیبــاف» در این مورد توضیحی نداد، ولی عکسهای «حســن کردمیهن و قالیباف» در کنار یکدیگر بهسرعت در فضای مجازی بازنشــر شــد؛ همان شخصی که یکی از ســولههای مدیریت بحران شهرداری را برای برگزاری کلاس جــودو در اختیــار گرفت و از حامیان سرســخت قالیباف است.

جهانگیری در ادامه مناظره از تأثیرگذاری این حمله بر زندگی مردم مشهد ســخن گفت: «چه کسانی باعث شدند ٧۰۰ هزار شیعه که میآمدند و زندگی مردم مشهد میچرخید به هم خورد. بله ما نمیتوانیم به ســفارت حمله کنیم. دولت حمله کرد آقای قالیباف؟ چه کسانی حمله کردند؟». اما معاوناول رئیسجمهوری در جمله پایانی این قســمت صحبتهایش کــدی داد که ضربه نهایی را به «قالیباف» که مبهوت نشســته بود، وارد کرد: «آنها الان در ستادهای کدام کاندیدا حضور دارند؟ کدام کاندیداها از آنها دفاع میکردند و پول میدادند؟».

کردمیهن: ســردار صداقت و صافیها؛ محمدباقر قالیباف

کدهایی را کــه جهانگیری در مناظــره داده بود، برخی دیگر هم قبلا گفته بودند؛ اما شــاید هنوز باشند افرادی که نمیدانند چه کســانی پشــتپرده حمله به سفارت عربستان در تهران قرار دارند. ۴ دی ۹۴، یعنی حدود ۲۰ روز پس از حمله ۱۲ دی معترضان به اعدام شــیخ نمر، روحانی عربســتانی به دست حکومت این کشور بود که «محمدرضا محسنیثانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در گفتوگو با «ایلنا»، به نقش شخصی به نام «حسن کردمیهن» در حمله به سفارت اشاره کرد و از بازداشــت او خبر داد : «آقای کردمیهن که برای مدتی در کشور سوریه به سر میبرد، پس از ورود به ایران از سوی مقامهای انتظامی در فرودگاه بازداشت شدند». «حسن کردمیهــن» از حامیان ســفت و ســخت «قالیباف» در انتخابات ریاســتجمهوری ۱3۹۲ بود. ۱5 خرداد ۱3۹۲ ســایت «فردا نیوز» (از رســانههای نزدیک به قالیباف(، همایشــی به نــام «آب و آینــه» را پوشــش داد که روز قبلش در کرج برگزار شــده بود. در این همایش که برای حمایت از «قالیباف» برگزار شده بود، «حسن کردمیهن» و «عبدالرضا هلالی» مداح، در حمایت از شهردار تهران سخنرانی کردند. حجتالاسلام «کردمیهن» در حمایت از قالیباف گفته بود: «امروز بــا مرور کارنامه قالیباف در عرصه مدیریت کلان کشــوری، میتوان بهجرئت گفت قالیبــاف رئیسجمهــوری در تراز نظــام مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران است .»

او که بهشــدت از قالیباف حمایت میکرد، گفته بود «افتخار میکنم که اگر با لباس رســولالله برای کســی تبلیــغ میکنم، برای کســی تبلیغ میکنم کــه تعهد و التزامش را بــه ولایت فقیه و نظــام مقدس جمهوری اسلامی در 35 سال ســربازی ولایت اثبات کرده است.» کردمیهن در سخنرانیاش، خود را فردی معرفی کرد که «دو دهه خاک فرهنگ را خورده است و مدیریت یکی از بزرگترین مجموعهها فرهنگی کشور را عهدهدار است .» او در حمایت از قالیباف گفته بود: «میان مدیران اجرائی کشور در فهم مسائل فرهنگی، مثل قالیباف سراغ ندارم. قالیباف واقعــا دغدغه فرهنــگ را دارد و برای فرهنگ میســوزد و این بینظیر است». او در ادامه «قالیباف» را «سردار صداقت و صافیها» لقب داد. کردمیهن افزوده بود : «البرزیها در انتظار قدوم سردار صداقت و صافیها محمدباقر قالیباف ســر از پا نمیشناســند و آمادهاند تا استقبال ویژه از ایشان به عمل بیاورند.»

بدهکار ولی طلبکار

«کردمیهــن» مرداد ماه ۹5 و در شــرایطی که روند قضائی متهمان حمله به ســفارت عربستان در جریان بود، نامهای به اصطلاح سرگشــاده خطاب به «حســن روحانی »، رئیسجمهوری نوشــت؛ نامهای که در آن با لحنی طلبکارانه، از رئیسجمهوری درخواســت کرد دستگاه دیپلماسی به خاطر آنچه «بیعزتکردن ملت ایران» مينامید، محاکمه شــود. این حامی قالیباف در انتخابــات ۱3۹۲، در نامهاش نقش خــود را در حمله به ســفارت عربستان اینگونه توضیح داده بود : «بعد از ظهر روز دوم ژانویه؛ بنده برای دقایقی به نِت دسترسی پیدا کردم و دیدم در گروههای مختلف، همه مشــغولِ مباحثه هســتند و در صوتــی کمتــر از ۱۰ ثانیه )چون بیش از آن اساســا فرصت نداشتم( به دوستانم گفتم: «چهارتــا آدم با غیرت بلند شــوید یــک کاری بکنید،» چند ســاعت بعد دوبــاره به نِت دسترســی پیدا کردم و متوجه شــدم بعضیها مصمم هســتند که آن شب برای تجمع و ابراز انزجار به ســفارت عربســتان بروند )که صد البته کار بســیار درســتی بود(، لذا با توجه به تجربیات قبلی؛ به ایشــان یادآوری کــردم که حالا که میخواهیــد بروید آمــاده کتکخوردن باشــید؛ چراکه قطعاً نیروی انتظامی بیشــترین تدابیر را اندیشیده است و یگانهای امداد و ویژه و ســایر ظرفیتهای انتظامی حتماً امشــب با تجمعکنندگان برخورد جدی خواهند کرد؛ بنابرایــن نوجوانها را با خود نبرید که آنها تحمل کتکخوردن را ندارند و ممکن اســت بــه نظام بدبین شوند، اگر میخواهید بروید آماده کتکخوردن باشید و بدانید که شما با نیروی انتظامی جنگ ندارید و آنها باید وظایف خــود را انجام بدهند و انجام خواهند داد...این تمام آن چیزی است که من قبل از وقوع حادثه گفتم و هیچ چیزدیگری وجود ندارد! برای چند ســاعت آنلاین نبــودم و وقتی به زینبیه رســیدم و آنلاین شــدم، دیدم تصاویری از داخل سفارت و آتشسوزی و اینها، همراه با صوتهایی از بعضی افراد برایم ارسال شده که جان کلام همهشــان این بود که «ما شعارهایمان را دادهایم و میخواهیم برویم، ولی برخی از افراد میدانی تشویق بــه ماندن میکنند !» و کلیپی کــه صدایی از بلندگوی آتشنشــانی پخش میشــد که به نیروهــای انتظامی میگفت: بههیچوجه کســی را نزنیــد و...». این نامه با واکنش ســخنگوی وزارت خارجه روبهرو شد: «حمله به اماکــن دیپلماتیک خلاف قانون، غیراخلاقی، مذموم و مردود اســت و با هیچ بهانهای قابل توجیه نیست.» بهرام قاسمی ضمن ابراز ناخرسندی از حمله این افراد خودســر و ناآگاه به اماکن دیپلماتیــک که پرونده آنان نــزد محاکم قضائی مفتوح اســت، اقدامات آنان را در راستای خواست دشــمنان کشور بهویژه رژیم سرکوبگر و تروریستپرور آلسعود خواند.

پنجم بهمن ماه ۱3۹۴ محســنیاژهای سخنگوی قــوه قضائیــه درخصوص فــردی کــه در ارتباط با سفارت عربستان بازداشت شــد، گفت: «این فرد ۱۰ سال قبل دانشــجوی اخراجی در یکی از استانهای شــمالی کشــور بــوده». «فردانیــوز» در توضیــح مصاحبــهای با «کردمیهن» او را مهندس مکانیک از دانشــگاه گیلان معرفی کرده بود. او در این مصاحبه گفته بود: «چهــره فرهنگی قالیبــاف واقعا مظلوم واقع شده است .»

برخی مسئولان به او کمک میکردند

یکم بهمن مــاه ۱3۹۴، یعنی مدتی پس از حمله به سفارت و بازداشــت متهمان حمله به سفارت، «حسین ذوالفقاری» معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور، حرکت عوامل حمله به ســفارت عربســتان را سازماندهیشده توصیف کــرده و گفته بود: «این افراد سازماندهیشــده آمدند و بیش از ۱۰ ســال اســت که در کرج و تهران و با محور فعالیتهایی در زمینه امور خیریه و فعالیتهای مذهبی فعالیت دارند. از مســئولان نیز عدهای دانسته و ندانســته از آنها حمایت کردهاند».او فرد سازماندهنده حمله را شخصی عنوان کرد که در خارج از کشور بوده. ذوالفقاری همچنین افزوده بود که «شــخص بیرونی که لیدری این ماجرا را بر عهده داشت به داخل منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفته است».

در خبری که ســال ۱3۹۲ ســایت نزدیک به قالیباف )فردانیوز( منتشر کرده بود، «حسن کردمیهن» به عنوان مدیر مؤسســه فرهنگی دینی بهشــت تهــران معرفی شــده بــود. از طرفی در وبســایت مؤسســه فرهنگی دینی «نور معرفــت» کرج هم نام ایــن روحانی حامی قالیباف دیده میشــود. این وبســایت اخبار مربوط به «کردمیهن» را منتشــر میکند و محلی شده برای دفاع از «حسن کردمیهن». ســایت نور معرفت پس از انتشار نامه «کردمیهن» خطاب بــه رئیسجمهوری و واکنش وزارت خارجه، واکنشی از قول فردی بدون نام و با سمت «سخنگوی اتحادیه مؤسسات امام رضایی» منتشر کرد. این فرد در جوابیهاش نوشته بود: «ایشان )کردمیهن( در آن ایام در کشور سوریه و مشغول به مجاهدت فرهنگی بوده و اساســا در پرونده ایشــان هیــچ مطلبی مبنی بر حمله و حضور در شــب حادثه و آمریت وجود ندارد.» او در ادامه با لحنی مدعی آورده بود: «بچههای انقلابی را همراســتا و در جهت منافع دشمنان و رژیم سعودی میدانید، خود، تهمتی بزرگ و نابخشــودنی اســت. ای کاش مدعیالعموم بیداری باشد تا این نسبتدادنهای بیپروا را مورد محاکمه قرار دهد.»

خانه جودو در سوله شهرداری

اما مهر ماه ۹5، با نزدیکشــدن به ایــام ماه محرم، اطلاعیــهای از قــول «کردمیهن» روی وبســایت «نور معرفت» منتشــر شــد که حاکی از تعطیلی جلســات عــزاداری «هیئتالرضا)ع)» داشــت. طبق آنچه در این اطلاعیه آمده، متن نگاشتهشده برای «سؤالات و شبهات و بعضا شایعاتی» بود که در پس تعطیلی هیئتالرضا)ع( پدیــد آمده بــود. طبق اطلاعیــه «کردمیهــن»، «علت اصلــی عدم برپایــی روضه فقط و فقط نبــودن مکانی که پاســخگوی خیل عظیم عزاداران حسینی باشد بوده است». او در این اطلاعیه آورده بود: «برنامههای مؤسسه نور معرفت با تعطیلی هیئتالرضا در بیش از 3۲ نقطه شــهر )کرج( توســط هیئتهــای اقمــاری خواهران و برادران برگزار خواهد شــد». او در این اطلاعیه همچنین آدرس هیئتهای محل سخنرانی خود را در تهران کرج درج کــرده بود؛ یکی در کرج و یکی در تهران. کردمیهن آدرس هیئــت تهران را خانه جــودوی «علی حیدر» در محله بخارایی تهران ذکر کرده بود؛ «حســن کردمیهن» خود یکی از اســتادان این خانه جودو است. اسفند سال گذشته «شرق» در گزارشی فاش کرد محل خانه جودوی «علی حیدر» یکی از سولههای مدیریت بحران شهرداری تهران است. در این گزارش آمده بود: «این سوله مدیریت بحران که در منطقه ۱٦ به عنوان یکی از محلات محروم تهران واقع است، سالهاست در اختیار حسن کردمیهن قــرار دارد». یکی از اعضای شــورایاری محله باغ آذری منطقه ۱٦، در این رابطه به «شــرق» گفته بود: «ما بارها در جلســات علنی و غیرعلنی به آقایان درباره این سوله و استفاده افراد خاص، تذکر دادیم و خواستیم این سوله را بــرای مردم بگذارند؛ اما توجه نکردند. آقای کردمیهن که حالا چندسالی است معروف شده، از حدود پنج سال قبل این سوله مدیریت بحران را با گروهی که همراهش هستند، براي محل تجمع و تمرین کلاس ورزشی جودو و حالا هم فوتسال گذاشتهاند».

حــالا با تمــام این اوصــاف، گفتههــای جهانگیری در مناظــره روز جمعــه پیونــد قالیبــاف و کردمیهن را بیشازپیش آشکار کرد؛ شخصی که مورد تفقد شهردار تهران قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.