لیست ۲۱+۱ را انتخاب میکنیم

Shargh - - سياست -

ایلنا:

محمدرضــا خاتمی در همایشــی که به همــت ســتاد جوانــان روحانی در ســالن همایشهای اریکه ایرانیان برگزار شــد، با بیان اینکه مایه افتخار من اســت که در جمع شــما عزیزان که سرتاپا شــور و شعور هستید، حاضر شدم، گفت: «آنچه اتفاق افتاده، با کمال تأسف نبودن رقیب در این انتخابات است. ما بهعنوان یــک جریان سیاســی مایل هســتیم در برابر ما رقبای توانمند و قدری باشند که قدرت انتخاب و شــور انتخابات بالا برود و راهی برای آبادانی فراهم شود».او افزود: «ما شاهد هستیم کسانی وارد عرصه انتخابات شدند که مهمترین سابقه آنها شکســت در انتخابات و حتی نداشتن یک روز سیاســتورزی و اداره امور کشــور اســت. درســت اســت در تبلیغات خود به روحانی و جهانگیــری اتهام ســنتیبودن سیاســتورزی میزنند؛ اما شما بگویید در کدام کشوری کسی که نه یک بار بلکه دو بار شکست میخورد، باز وارد عرصه رقابت میشــود؟ البته بعید نیست که با این ازهمپاشیدگی جناح اصولگرا در ۱۴۰۰ هم باز شاهد حضور همین چهرهها باشیم».

خاتمــی یادآور شــد: «ما اینجا هســتیم نه بــرای اینکه نگران انتخابات ریاســتجمهوری باشیم. خدا را شکر هم عملکرد رئیسجمهور، هم توانمندی آنها در دفــاع از خود بهگونهای اســت کــه آرای انبوه ملت را جــذب میکنند؛ اما این جمع فرصتی اســت که ما با آرمانهای اصلاحــات تجدیــد عهــد کنیم. جنــاب آقای روحانی ایــن جمع که برشــی از جامعه ایران اســت، با اراده قوی خود ســه هفته دیگر شما را بــرای دور دوم انتخاب خواهد کرد؛ اما آقای روحانــی را در دور دوم چطــور میخواهیم؟». خاتمــی افــزود: «مــا از روحانــی میخواهیم همانگونه که در سیاست خارجی اصلاح روابط با جهان را رویکــرد خود قرار داد و برجام را به سرانجام رساند، در سیاستهای منطقهای خود آنچه امروز در ســوریه و عراق و افغانســتان و یمن و کشورهای همجوار میگذرد، اراده کند و امور را تحت نظر دیپلماسی کشور یعنی وزارت خارجه درآورد».او با اشــاره به اینکه ما دوران هشتســاله تاریکی را تجربه کردیم، گفت: «در دوران چهارســاله روحانی شــاهد شکلگیری تحزب و تقویت نهادهای مدنی و صنفی بودیم؛ اما این کافی نیســت. ما از روحانی میخواهیم برای پیشــرفت ایران و تقویت مشــارکت مردم تقویــت تحزب و جامعه مدنــی را وجهه خود قرار دهد».

خاتمــی افــزود: «با وجــود قدمهای خوب در دانشــگاهها هنوز ســایه مشــکلات بر ســر دانشــگاه گسترده اســت و دانشــجویان ما که نه تنهــا پشــتوانه اصلی اصلاحاتانــد؛ بلکه موتور توســعه ایران هســتند باید این امکان را داشــته باشــند تا نقش عالی خــود را در امور کشــور ایفا کنند. ما در عرصه مشــارکت همه شــهروندان ایرانی با زبانها و مذاهب مختلف هنوز دچار اشکالات اساسی و فراوان هستیم و از روحانی میخواهیــم فرصتها را برابر برای همــه ایرانیــان فراهم کند». او تأکیــد کرد: «ما از روحانــی میخواهیم فراتر از شــعار، جایگاه زنان و جوانــان را در عرصه مدیریتهای کلان کشــور فراهم کند و با بهانههای نداشتن تجربه و تخصص، این نسل آینده ایران را از عرصه کنار نگذارد. روحانی در سال ۹۲ شعارهایی داد که در بســیاری موارد موفق بــود. ما میدانیم چه موانعی بر ســر راه او بود؛ آنچه امروز در همه تجمعاتی نظیر این دیده میشــود، تنها تأکیدی بر این شعارهاست». نایبرئیس مجلس ششم ادامه داد: «اگر ما خواســتار رفع حصر هستیم، به خاطر این است که ما میخواهیم کدورتها کنار گذاشــته شود و با انســجام و وحدت توان کشور برای ســازندگی به کار گرفته شود. همه اینهــا با انتخــاب مدیران شایســته و توانمند و شــجاع و متخصص امکانپذیر اســت که اسیر ملاحظات نشــوند. همه اینها برای این اســت که ایرانی آباد و ســرافراز داشته باشیم و فساد ریشهکن شود. بدانید دوستان امروز جمع شدیم نه برای اینکه ۲۹ اردیبهشت کار کنیم. از امروز برای چهار سال آینده و تداوم دولت اصلاحات برای هشت سال بعد آن رقم میخورد. آن قدر حجــم خرابیها زیاد اســت که نــه یک دولت چهارســاله بلکه دولت ۱6 ســاله بــرای رفع خرابیها لازم است».

او بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای انتخابــات ریاســتجمهوری نگرانــی نداریــم؛ بلکه باید بــه انتخابات شــوراها هم دقت کنیــم، گفت: «انتخابات شــورا باید از لحاظ مشــارکت مردم در مدیریت شــهری مورد توجه قرار گیرد. باید در شــهری مثل تهــران ۲۱+۱ را انتخاب کنیم. مــن از دو نهاد تقاضا میکنم به خواســتههای مردم توجه کنیــد. برادران و خواهرانی که وزیر و وکیــل بودید جا را برای نســل جدید باز کنید. بــرای چهرههای شــاید گمنام ولــی توانمند. توصیه دوم به شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان اســت که بکوشید نوآوری داشته باشید و چهرههایی پاکدست را انتخاب کنید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.