احتمال اسارت يک مرزبان مجروح

Shargh - - سياست -

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بــا تأکید بر اینکه کمیســیون هفتــه بعد از تعطیلات مجلس در جلســهای با مسئولان مرزبانی ابعاد حادثه تروریســتی میرجاوه را بررســی میکند، گفت اخباری درباره اســارت یکی از سربازان از سوی گروه تروریستی و اشرار به دست رسیده اما هنوز دقیق نیســت و ما پیگیر این موضوع هســتیم. شهروز برزگر در گفتوگو با ایســنا با اشاره به سفر برخی از اعضای کمیســیون امنیت ملی به سیستانوبلوچستان، گفت: هفته گذشته هیئتي از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفری به استان سیستانوبلوچستان داشــتهاند که همزمان با این سفر حادثه تروریستی در مرز میرجاوه رخ داد که به دنبال آن ۹ نفر شهید و دو نفر مجروح شدند و اخباری درباره یک نفر باقیمانده در دســت نیســت. وی توضیح داد: طبق اطلاع ما در زمان درگیــری نیروهای مرزبانی با این اشــرار ۱۲ نفر حضور داشــتند که از این تعداد دو نفر از کادر نیروی انتظامی بوده و مابقی از سربازان بودند. یک نفر از این ســربازان از ناحیه پا مجروح میشود که طبق برخی از اخبار، اشــرار این سرباز را به اســارت بردهاند؛ البته هنوز این موضوع از منبع موثقی تأیید نشــده اســت. برزگر افزود: پاکســتان هیچگونه اقتــدار و اختیاری در شــعاع ۲۰۰کیلومتری مرز پاکســتان و ایران ندارد. ما اعتراضمان را به دولت پاکســتان اعلام کردیم که باید پاســخگو باشد. اگر پاکستان نمیتواند امنیت را در این محدوده ایجاد کند و آنجا را از مأمن و پایگاه اشرار پاک کند؛ مــا آمادگی داریم در چهار روز ایــن کار را انجام دهیم و این منطقه را از وجود اشرار خبیث پاک کنیم.

همچنین ایرنا خبر داد ســفیر ایران در پاکســتان، نامه رئیسجمهوری به نواز شــریف را تسلیم وزارت خارجه این کشــور کرد . «مهدی هنردوســت »، سفیر جمهــوری اســلامی ایــران در پاکســتان، در ادامه رایزنیهــا درخصــوص پیگیــری حادثه تروریســتی اخیر علیه مرزبانان کشــورمان، در ملاقــات با خانم «تهمینــه جنجوعه»، قائممقــام وزارت امور خارجه پاکســتان، ضمن گفتوگو درباره آخرین پیگیریهای بهعملآمده درباره این حادثه، پیام کتبی دکتر «حسن روحانی»، رئیسجمهوری اســلامی ایران، خطاب به «محمدنواز شریف »، نخستوزیر پاکستان، درخصوص این عملیات تروریستی را تســلیم وی کرد. قائممقام وزارت خارجه پاکســتان در این ملاقات ضمن تجدید مراتب تســلیت و همــدردی عمیق ملــت و دولت پاکســتان با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شــهادت تعدادی از مرزبان غیور جمهوری اســلامی ایــران در حادثه تروریســتی در نزدیک مرز پاکستان، بار دیگر بر تعهد این کشور برای همکاری با مســئولین و نهادهای ذیربط ایران در جهت پیگیری عاجل این حادثه تروریستی تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.