دروغگویي یا كلاهبرداري سیاسي

Shargh - - اقتصاد - بهروز هاديزنوز اقتصاددان

یکي از مســائلي که در اولین مناظره کاندیداهاي ریاستجمهوري مطرح شد، در رابطه با افزایش یارانه ســه دهك نخست درآمدي بود. دولت هماکنون هم بهزحمت این 45هزار و 500 تومان را به افراد موجود در فهرســت ميپردازد. در این شرایط که قیمت نفت هــم بهیكدوم قیمــت نفــت در دوران احمدينژاد رسیده، سخن از ســهبرابرکردن یارانهها فراتر از افراد کمبضاعت و به ســه دهك، قدري گزافهگویي است. ســهبرابرکردن یارانه ســه دهك اول، حتــي اگر 70 درصد یارانه مردم را حذف کنید، مثل همان است که به همه همان 45هزار و 500 تومــان را بپردازیم. اگر دولت اقدام به حذف یارانــه افراد توانمند هم نکند، نميتواند این افزایش یارانه را تأمین کند. در عین حال اگر یارانهها حذف شــود، با این منوال، نارضایتي بین اقشار متوسط به همراه دارد. وقتي آقاي روحاني روي کار آمد، از روز نخست این موضوع مطرح شد که فقط این یارانه به گروههاي کمبضاعت زیرمجموعه کمیته امداد و گروههایي از این دســت پرداخت شود. در این راه، تعــدادي از یارانهبگیران که نیــازي به این یارانه نداشتند، از سوي وزارت کار حذف شدند و یارانه افراد کمبضاعت هم چندماهي است سه برابر شده است. آنچه اکنون از سوي برخي کاندیداها مطرح ميشود، تلاشهــاي مذبوحانه براي رقابت با رقباي انتخاباتي است. حتي سهبرابرکردن یارانه براي اقشار کمدرآمد از ســوي دولــت، بــراي جلوگیــري از هجمههــاي بيمنطــق اینچنیني بــود. همچنین وعــده افزایش اشــتغال در این مناظره دوباره مطرح شــد. تقاضاي نیروي کار که منجر به اشــتغال مولد ميشود، نوعي تقاضاي مشتقه است. به این معنا که انشقاق از تولید به رشد اقتصادي، موجب افزایش تقاضا و بهتبع آن، افزایش نیروي کار ميشــود. در رشد اقتصادي نیاز به عوامل تولید مانند نیروي کار، سرمایه، زمین و... داریم. اگر نسبت عوامل تولید و بهرهوري آنها تغییري نکند و بخواهیم تولید ناخالــص داخلي را 2.5 برابر کنیم، باید موجودي سرمایه و اشــتغال هم 2.5 برابر شود. شــاغلان 22میلیون و 600 هزار نفر هســتند، بنابراین باید اشــتغال 50میلیوننفري داشته باشیم که چنین نیــروي کاري در کشــور وجود ندارد. ایجاد اشــتغال ســالي 1.5 میلیون شــغل، 2.5برابرکــردن تولید به معناي 2.5برابرکردن اشتغال است. بنابراین افزایش تولید ناخالص داخلي با میزان اشتغالي که کاندیداي مورد نظر بیان ميکند، نميخواند. این دو، یك تعارض ذاتي با هم دارند. بر فرض محال اگر قالیباف توانست میزان شــاغلان را 50 میلیون و تولید ناخالص داخلي را هم 2.5 برابر کند، وقفه زماني چه ميشود؟ قاعدتا اینهمه با هم رخ نميدهد و نیازمند طي زمان است. وقتي این ســرمایهها به ثمر ميرســد که دیگر دوره ریاســتجمهوري ایشــان به پایان رســیده است. اگر کاندیداهایي که این مسائل را مطرح ميکنند، معناي این موضوعات را نفهمند، بر آنها حرجي نیســت، اما اگر ميفهمنــد و دروغ بگویند، ایــن یك کلاهبرداري سیاسي است.آقایان هاشميطبا و میرسلیم در مناظره راه میانــه و راه عقلانیــت را در پیــش گرفتند. آقاي هاشــميطبا به واســطه تجربه طولاني خود، بارها هشــدار ميداد که وعده توخالي ندهید و توقع ایجاد نکنیــد، دولت توان مالي آن را نــدارد که این وعدهها را عملي کند. آقاي میرســلیم هم سؤالات فني بسیار درستي از حریفان خود ميپرسید. آقاي جهانگیري و آقاي روحاني هم از عملکرد دولت دفاع ميکردند. دو کاندیداي اصولگرا اما به نظر ميرســید که میراثدار سنت احمدينژاد بودند و سعي ميکردند در پوشش جدیــد، راه او را ادامه دهند، البتــه آنها به این نتیجه رسیدهاند که مردم یك بار از این ناحیه گزیده شدهاند، شــاید بخت با آنها یار باشــد و بار دوم هــم دوباره از همین ناحیه گزیده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.