آیا پتروشیمی صنعتی اشتغال زاست؟

Shargh - - اقتصاد - نادر جاویدپور کارشناس پتروشیمی

اشــتغال یکــی از دغدغهها و خواســتههای عمومی در هر نظام اقتصادی محســوب میشود. به همین اعتبــار، کاملا بدیهی اســت که از تمام ظرفیتهای ممکن کشــور در این راســتا استفاده شود. صنعت پتروشــیمی بهعنوان یکی از صنایع مادر کشــور به عنوان راهکاری برای حل معضل بیکاری معرفی میشود؛ ولی آیا از دید کارشناسی چنین امکان بالقوهای برای ایجاد حرکت بهسوی افزایش اشــتغال پایــدار وجــود دارد؟ اگر وجود داشــته چرا تابهحال مغفول مانده و چگونه باید این توان بالقوه را به فعلیت رساند؟

در چنــد روز گذشــته نظــرات متفاوتی در این زمینه بیان شــده و برخی حتی تــا عدد چند صد هزار شــغل به ازای هر میلیون تن را امکان بالقوه صنعت پتروشــیمی دانسته و برخی هم معتقدند توان اشــتغالزایی این صنعــت نهایتا یک هزار تا دو هزار نفر بــه ازای هر میلیون تن افزایش تولید است. ولی کدام نظر قرین به صحت است؟ حدود دو ســال پیش شرکت دیپمایند )در زمینه هوش مصنوعی( به قیمت چند میلیارد دلار بهوســیله گوگل خریداری شد. این شــرکت تنها 13 کارمند داشــت. آیا این سرمایهگذاری «اشــتغالزا» بوده اســت؟ مطمئنا خیر؛ چون به تناســب ســرمایه جابهجاشــده، شغل مســتقیم اندکی ایجاد شده اســت. ولی تأثیرات آن بر دنیای روباتها یا تولید محصــولات مصرفی و کالاها بر زندگی انســانها تأثیر داشــته اســت. از این دســت مثالها بسیار اســت. مورد اخیر آن، تاکســیهای آنلاین است. بــه این معنا که خود این شــرکت تاکســی آنلاین کارمندان زیادی ندارد، اما توانسته در بازار عرضه و تقاضا کار و خدمات حملونقل شــهری تأثیری شــگرف بگذارد. در صنعت پتروشیمی نیز چنین شرایطی حاکم است. نکته اصلی فراروی کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح میکنند این است که ابتدا باید دانست این صنعت مولد اقتصادی بازار سرمایه است.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.