قالیباف هیچ دركی از بازار كار ندارد

Shargh - - اقتصاد -

حجــت میرزایــی، معــاون امــور اقتصــادی و برنامهریزی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اظهارات محمدباقر قالیباف، مبنی بر ایجاد 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم به ازای تولید یک میلیون تن محصول پتروشیمی اظهار کرد: اگر این گفته درســت باشد، با توجه به 60 میلیون تن ظرفیت کنونی در صنعت پتروشیمی، باید 24 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار میشدند؛ بنابراین، این ارقام و وعدهها نشان میدهد این فرد نه صنعت پتروشیمی را میشناسد و نه اینکه از اشتغال چیزی میداند و هیچ درک ابتدایی از دادههای اشــتغال و بــازار کار نیز ندارد.میرزایــی تصریح کرد: صنعت پتروشــیمی جزء صنایع کماشــتغال و سرمایهبر است و بهشدت نیازمند ســرمایهگذاری بالاست؛ یعنی یک واحد یکمیلیونتنی پتروشــیمی نیاز به 2.5 تــا 3 میلیارد دلار )10 تــا 12 میلیارد تومان( ســرمایهگذاری دارد و در بهترین شــرایط نیز سه هزار فرصت شغلی ایجاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.