9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - ديپلماسي -

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: مجلس هشــتم به مدیریتی پویا و جدید نیاز دارد

ســفیر ایران در باکو: توقــف محموله نیروگاه بوشهر در آذربایجان به دلایل فنی است

صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصاد: دولت نهم رکورد خصوصیسازی را شکست

موســی قربانــی: دولــت و مجلــس بــرای ساماندهی تورم و بیکاری باید همفکر باشند

وزیر مســکن: خریدوفروش وکالتی زمینهای 99ساله غیرقانونی است

دبیرکل اتحادیه عرب: اعراب باید با ایران وارد مذاکره شوند

نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران: دشمن از ترس رشد اســامخواهی به تخریب مبانی دینی میپردازد

ســکوت پورمحمدی؛ ترجیــح میدهم حق شخصیام مخدوش شود نه منافع ملی

براســاس آمارهای ســازمان تجــارت جهانی اعام شــد: نام ایران در میــان 30 واردکننده برتر جهان

ثمرههاشمی، مشاور ارشــد رئیسجمهور: از تغییرات اطاعی ندارم

احمد بزرگیان، عضــو هیئت تحقیقوتفحص: سخنان احمدینژاد درباره مافیا مستند نیست

جوانفکر، مشــاور مطبوعاتــی رئیسجمهور: مردم سرنوشت خود را با مشکات اقتصادی گره نمیزنند

وزیــر امور خارجــه آمریکا: پرونده هســتهای محور دیدار رایس از انگلیس

علیاکبر مرتضویکیاسری، رئیس میز احزاب: گزارشهای خوبی دریافت نکردیم

روزنامــه هندی: احمدینژاد با ســایر رهبران کشورهای مسلمان متفاوت است

پورمحمدی، وزیر کشــور: برگزاری انتخابات با کمترین مشکل از دستاوردهای دولت نهم است

دبیر اجرائی جبهه متحد اصولگرایان: تشــکر جبهه متحد از اعتماد مردم به اصولگرایان

وزیر کشــور دولت اصاحات: از سن هاشمی گذشــته در مورد تغییر قانــون انتخابات صحبت کند

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان: مســئولان باید نسبت به تخلفات انتخاباتی اقدام شایستهای انجام دهند

نصــرتالله مالکی، ســفیر جدیــد جمهوری اسامی ایران در فریتاون سیرالئون شد

پاکســتان، نخســتین میزبــان ســفر دورهای رئیسجمهور

ســالارکیا، معاون دادســتان تهران: جلوگیری کامل از ورود مواد مخدر به زندانها

وزیر کشور: شــاید خودم هم علت برکناری را ندانم

لالــه افتخــاری: باید مــردم احســاس کنند کــه مســئولان از آنها نردبــان ترقی بــرای خود نساختهاند

ســیدمرتضی نبــوی: مســئولان نبایــد همه تشخیصهای خود را درست بدانند

احمــد بزرگیــان: حضــور پرشــور مــردم در انتخابات، وظیفه مسئولان را سنگینتر میکند

احمد مهدوی، نماینده مجلس: هر کمکی که دولت میخواست، مجلس در اختیار آن گذاشت

وزیر نفت هنــد خبر داد: توافــق اولیه هند و پاکستان بر سر خط لوله صلح

وزیر ارتباطات: ســعی میکنیم اینترنت تا پاییز امسال بر روی تلفن همراه اول ارائه شود

اختصــاص یــک درصــد اعتبــارات عمرانی استانها به پروژههای اولویتدار

ســفیر ایــران در آذربایجان: توقــف محموله ارســالی روسیه برای نیروگاه بوشهر در جمهوری آذربایجان مشکل فنی است

وزیــر کشــور: مجلــس هشــتم توانمندتر و کارشناسیتر از دورههای قبل است

وزیر دادگستری: لایحه دائمی قانون تعزیرات بهزودی نهایی میشود

کارشناسان: عدم تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلــی گرانیهای اخیر خــودرو در بازار داخلی است

وزیر کشور: ترکیب مجلس هشتم؛ اصولگرایان ۷0 درصد، اصاحطلبان ۱۶ درصد و مســتقلها ۱۶ درصد

ســخنگوی شــورای نگهبــان: تخلفــات گزارششــده در صورت لزوم بــه محاکم قضائی اعام میشود

عربستان خواســتار حل مسئله هستهای ایران از راه مسالمتآمیز شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.