مردم از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشوند

Shargh - - ديپلماسي -

جعفر بلــوری:

... دادن وعدههای «آنچنانی» و «نشــدنی» برای جمعآوری آرا، همواره یکی از روشهای «آفــتزای» مبارزات انتخاباتی، چه در کشــور ما و چه در انتخابات ســایر کشورها بوده است. «شــاید» این روش با سوءاستفاده از شرایط خــاص حاکم بر آن کشــور در کنــار تاکتیکهای خاص رســانهای و کامی، «جــواب» داده و آرای عدهای را هم به سبد فرد ریخته باشد؛ اما بهدلیل غیرمنطقی و غیرعقانیبودن بســیاری از اینگونه وعدهها که بهاصطاح «وعده ســر خرمن» نامیده میشــود، در نهایت، آتش آن دامن وعدهدهنده و مردم را بــا هم خواهد گرفــت. چنین وعدههایی نیز معمولا اقشــار خاصــی از جامعــه را هدف میگیرنــد کــه بعضا فریــب چنیــن حرکتهای عوامفریبانه و پوپولیســتی را بهراحتی میخورند. وعده معروف صــدروزه، فقط یــک نمونه از این وعدههای آنچنانی اســت که دود آن ســرانجام، به چشــم صاحبان آن رفت طوری که در ماههای آخر ریاستجمهوری مجبور شــدند، دادن چنین وعــدهای را مانند بســیاری از وعدههــای دیگر از اســاس تکذیب کنند! اما این وعده شاید، بهدلیل همان «جوابدادن»، شاید هم بهدلیل خالیبودن کارنامــه وعدهدهنده، مجددا و بــرای دور بعدی انتخابات تکرار شده است!...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.