انتخاباتی برای تغییر

Shargh - - سياست - غلامرضا کاظمی

پنجمين دوره انتخابات شــوراها در راه اســت؛ نهــادی که صحــت و اقتــدار آن در نهایت منجر بــه نهادینهشــدن واگذاری قــدرت به مــردم در فرهنگ و ســاختار حکومت میشود. با این شرایط توجه به انتخابات شــوراهای اسلامی نه به سبب عرض اندام جریانهای سياســی و ایراد شعارهای انتخاباتــی که به دليل حمایت از نقش جمهوریت در ارکان تصميمگيرنــده و واگذاری قدرت به مردم اهميــت پيدا میکند. باید بپذیریم یکی از مهمترین دستاوردهای انتخابات شوراها در شرایطی محقق میشود که شــاهد یک همگرایی جمعی در ميان تمام مسئولان باشــيم که در نتيجه آن، مردمی که در ایام انتخابات، مورد توجــه قرار میگيرند، پس از انتخابــات هم وارد جریان تصميمگيری شــوند. تشــکيل شــورایی که در نتيجــه آن، تصميمها نه براســاس سياســتهای جناحی و حزبی، بلکه در راســتای رفع نيازهای شــهر باشــد، میتواند نوید روزهای بهتــری را بدهد که در نتيجــه آن، مردم، بهترین تصميم را برای شهرشان میگيرند. روزهایی که در نتيجه آن، یک شــهردار، بــا خيال راحت از اینکه هيچ مشــکلی برایش پيش نخواهد آمد، ۱۲ ســال تمام بر صندلی شــهرداری تکيه نمیزند و اجــازه آن را نخواهد یافت که حتی در بزنگاههایی که باید در آنها پاسخگوی مردم باشد، کوتاهی کند. بدون شک، اگر شــورای شهر بعدی، شورایي باشد کــه در نتيجه آن شــاهد ترکيبــی از متخصصان و آشنایان به مدیریت شهری باشيم، دیگر شهرداری نمیتواند به راحتی از زیر بار مسئوليت شانه خالی کند. اتفاقی که نمونهاش را در بســياری از حوادث شهری دیدیم. این شورا، حتما میتواند برای زمان بروز بحران در شــهر چارهاندیشــی کند؛ زمانی که شهر، بيشتر از آنکه به یک ساختمان مدیریت بحران و چند عکس یادگاری از افتتاح این ســاختمان نياز داشــته باشــد، به مدیریت نيازمند است که بدون هيچگونه تفکر سياسی، صرفا شهر را مدیریت کند و به شهروندانش بيندیشد. اگر شورای شهر بعدی شورای شهر کارآمدي باشد، دیگر شهرداری اجازه نخواهد یافت که در کوچههای باریک شمال شهر، مجــوز بلندمرتبهســازیهایی را صــادر کند که در نتيجه آن...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.