زنان از دولت دوازدهم چه میخواهند

Shargh - - سياست -

این تکليــف بهســادگی امکان برآوردهشــدن و انجام ندارد؛ به نظر میرســد در ادامه فعاليتهایی کــه معاونت زنان ریاســتجمهوری در چهارســال گذشته انجام داد، تلاش برای رفع محروميت و ایجاد فرصتهای برابــر برای زنان، باید از گســتره و توجه بيشــتری برخوردار شود. نکته مهم این است که زنان بهعنــوان نيمی از آحاد جامعه، تقاضای صلح، ثبات، آرامش و بهبود شــرایط عمومی کشور برای توسعه همهجانبــه را دارند. موضوع جنســيت و تقاضاهای تاریخی انکارشــده آنان، بخشــی از مطالبات زنان را تشــکيل میدهد. زنان بهخوبی آگاهاند که پيشــرفت برنامههای توســعه از سوی دولتی که به این رویکرد بــاور دارد و بــه ضــرورت آن توجه میکنــد، نيازی اساسی اســت؛ چراکه توسعه و پيشرفت همهجانبه، ســبب میشــود موضع جنســيت و تلاش برای رفع محروميتها، در متن برنامههای توســعه دیده شود. بر همين اســاس، به نظر میرســد تکاليف گوناگونی فراروی دولت قرار گرفته اســت. ضرورت رســوخ و گســترش نگرش جنســيتی در برنامههــای مختلف توسعه، یکی از این تکاليف به حساب میآید. از سوی دیگر، به دليل به حاشيه راندهشدن زنان در عرصههای تصميمگيــری و مدیریت کشــور در همه ســطوح از مدیران عالی دولت یازدهــم، انتظار میرود در ادامه تلاشهــای خــود در دولت دوازدهم این ســطوح را بيشتر مرکز توجه قرار دهند و در واقع به تواناییهای انســانی و شایستگیهای زنان در حوزههای مدیریتی، در سطوح گوناگون بيشتر توجه شود تا امکان تحقق برنامههای توسعه بيشتر فراهم آید.

*عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاحطلب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.